Garantia de Qualitat

La Universitat Ramon Llull i els centres que la integren tenen una llarga trajectòria en l'elaboració de polítiques, estratègies i accions destinades a la garantir la qualitat de les titulacions, de l'activitat docent, de la investigació i de la gestió. Així consta en els Estatuts de la Universitat, en els quals s'explicita l'interès de proporcionar una oferta formativa d'alt nivell per als estudiants: "la missió de la Universitat Ramon Llull és proprorcionar una formació de qualitat, centrada en la persona, capaç de respondre a les necessitats de la societat". L'interès en la qualitat i els sistemes de garantia ha estat un aspecte nuclear de la Universitat, que ha concentrat esforços en la millora i el desenvolupament professional dels graduats. Des de la Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmicodocent (UQIAD-URL) es defineixen les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat i innovació acadèmicodocent i es desenvolupen les accions a seguir respecte l'assegurament de la qualitat en els diferents àmbits. Coordinadament amb la UQIAD-URL, es desenvolupen les tasques de seguiment i avaluació de la implantació de les titulacions i de l'activitat docent i dels indicadors de satisfacció.

Hem de destacar particularment la participació de la Universitat en diversos programes nacionals i autonòmics, com el Programa DOCENTIA (ANECA-AQU) dirigit a la consolidació d'un model d'avaluació de l'activitat docent, implantat com a mecanisme de garantia de la qualitat docent de la nostra universitat, i Programa AUDIT (ANECA-AQU) que té per objectiu la verificació i futura acreditació del sistema de garantia de la qualitat de la nostra universitat, i en el qual participen diversos centres de la URL, i el Programa SUPORT-ESIQ (AQU). Atesa l'estructura de la nostra Universitat. es distingeixen doncs els responsables del seguiment de la qualitat a nivell d'Universitat (vegeu enllaços més amunt) i els responsables del seguiment i garantia de la qualitat a nivell de Centre.
 

Sistema de garantia de qualitat a la Facultat de Filosofia de Catalunya

A nivell de centre, l'òrgan responsable del procés de seguiment i garantia de la qualitat és el Consell Permanent de la Facultat, que és l'òrgan de govern general de la Facultat en les línies i normes directives del funcionament acadèmic. El Consell de Facultat delega en la Comissió docent del Grau la funció de portar a terme el procés de seguiment i garantia de la qualitat del grau, i manté informat el Consell permanent de la Facultat regularment.

Formen la Comissió docent:

a) El Degà de la Facultat o, per delegació, el Vicedegà.
b) El Secretari Acadèmic de la Facultat.
c) Els Directors dels Departaments.
d) El Cap de recerca de la Facultat.

Algunes de les seves funcions són:

 • Coordinació docent del títol
 • Gestió dels recursos
 • Coordinació del volum de tasques dels alumnes
 • Gestió de les incidències
 • Recollida i anàlisi dels resultats d'aprenentatge
 • Seguiment de la qualitat del títol
 • Informació a Consell Permanent 

Tambés està previst que en les reunions ordinàries dels Departaments serveixin per fer un seguiment de la qualitat i del grau amb què els objectius proposats són assolits. Les conclusiions dels Departaments seran elevades a Consell Permanent de la Facultat, amb presència de totes les autoritats acadèmiques, professors i representants d'estudiants. 
 

Procediments d'avaluació i millora de la qualitat en l'ensenyament i el professorat 

A nivell transversal, i des de l'Àrea de seguiment i Avaluació de la qualitat de la UQIAD-URL, respecte al seguiment i la implementació de noves titulacions, la unitat central desenvolupa tasques d'assessorament, seguiment i avaluació de l'activitat docent del professorat.

L'avaluació té una periodicitat triennal i es fonamenta en l'aplicació de 3 instruments principals: l'autoinforme del professor, l'informe del responsable acadèmic i les enquestes de satisfacció dels estudiants.

A nivell de centre, la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ha tingut com a especificitat de la seva identitat l'ensenyament personalitzat, en grups reduïts, amb un contacte directe entre professorat i alumnes. Aquesta aposta pedagògica per un mètode dialògic afavoreix tant el procés d'aprenentatge com l'avaluació dels resultats acadèmico-docents, i permet obtenir informacions del conjunt per vies formals i reglades, i per vies empíriques no reglades.

Els prodediments de recollida d'informació per a l'avaluació de l'ensenyament i del professorat es detallen al punt 9.2. de la Memoria del Grado (pp. 81-90) i un resum de les dades de satisfacció dels estudiants figura a l'Informe de seguiment de la titulació. Els mecanismes de seguiment de la qualitat per al cas del Màster es descriuen al punt B.4.4. del Protocol (pp. 33-35), i els resultats de satisfacció dels estudiants es recullen en l'IST corresponent.

 • "Per què estudiar Ramon Llull en temps de crisi" (27 de novembre de 2019)

 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 27 novembre 2019

  1a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Misericòrdia et misera. Conferència del Dr. Jaume Aymar Ragolta

  Meditació plàstica sobre la vocació de Sant Mateu, 15 de febrer de 2017
 • Cloenda actes del 7è Centenari Any Llull. Festivitat del beat Ramon Llull patró de la Universitat.

  Cloenda actes del 7è Centenari Any Llull. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 23 de novembre de 2016.
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)