Normes de publicació

Comprendre és una revista de caràcter científic i de recerca que es publica dues vegades a l’any i que està oberta a treballs que tractin els àmbits clàssics de la filosofia: metafísica, epistemologia, lògica, ètica, filosofia de la ciència i de la natura, antropologia, història de la filosofia, filosofia de la religió, estètica, etc. Està dirigida a un públic universitari interessat pel debat filosòfic i humanístic actual.

Comprendre accepta tres tipus de treballs: articles, notes crítiques i recensions. Els articles i les notes crítiques han de ser originals i inèdits i han d'estar escrits en català o en les principals llengües europees. Només s’admetran recensions en català.

Cal enviar a l’adreça electrònica de la revista (comprendre@filosofia.url.edu) un fitxer preferentment en format Word. Els articles no sobrepassaran les 10000 paraules (notes i bibliografia incloses), mentre que l'extensió màxima de las notes i de les recensions seran de 6000 i 2500 paraules respectivament.

Tipus de lletra: Times New Roman, cos 12, interlineat 1,5.

Cal incloure-hi el títol i un resum en la llengua del treball i en anglès (abstract) (120 paraules màxim) destacant-hi, a més, cinc paraules clau en ambdós idiomes.

Les anotacions a peu de pàgina es numeraran correlativament. Les referències bibliogràfiques es poden presentar també al final del text, sempre per ordre alfabètic d’autors.

Es recomana seguir les següents normes d’estil en totes les citacions:

Tipus de lletra: Times New Roman, cos 10, interlineat senzill.

a) per als llibres:

Inicial de l’autor. Cognom (en versaleta), Títol (en cursiva). Lloc d’edició: Editorial, any.

Exemple: R. Descartes, El discurs del mètode. Traducció i edició a cura di P. L. Font. Barcelona: Edicions 62, 1999. 

b) per als articles de revista:

Inicial de l’autor. Cognom (en versaleta) “Títol de l’article”. Nom de la publicació periòdica (en cursiva) [Lloc d’edició], 000 (número), 0000 (any), pp. 00-00.

Exemple: C. Llinás, “Gerhard Krüger: Einsicht und Leidenschaft (Intel·ligència i passió)Una entrada “platònica” en el pensament del segle XX”. Comprendre. Revista catalana de filosofia [Barcelona], IX/1-2, 2007, pp. 159-189.

Les dades personals i acadèmiques de l’autor s’han de presentar en un fitxer a part. Han de constar-hi nom i cognoms, la institució de procedència i una adreça electrònica vigent.

L'autor haurà d'adjuntar una carta en què faci constar la seva adhesió al codi de pràctiques ètiques per a les publicacions científiques, les normes del qual seran seguides pel Consell de redacció. Els autors poden descarregar una plantilla per als articles i per a les notes crítiques (vegeu document adjunt Formulari de Declaració d'Autoria). Un exemple de notificació per plagi es pot trobar (vegeu document adjunt a peu de plana Contributor's Form).

Els originals rebuts, siguin articles siguin notes, se sotmetran anònimament a l’informe de dos especialistes externs designats pel Consell de Redacció, el qual es reserva el dret de publicació. Es comunicarà raonadament als autors l’acceptació o el rebuig del seus treballs en el termini màxim de sis mesos.

 •  Instruccions als avaluadors: s'avaluaran l'originalitat, el rigor acadèmic i la metodologia, la bibliografia i l'estil de l'article, abans de procedir a recomanar-ne o no la publicació o a sol·licitar-ne modificacions.

La revista Comprendre segueix els criteris de conducta ètica per a la publicació dels articles i les notes crítiques. Per això requereix que els seus autors, en el moment de sotmetre els seus treballs a la consideració de la revista, adjuntin un compromis signat de compliment de bones pràctiques.

Guía de bones pràctiques editorials (vegeu document adjunt a peu de plana)

Formulari de Declaració d'Autoria (vegeu document adjunt a peu de plana)

 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • "Per què estudiar Ramon Llull en temps de crisi" (27 de novembre de 2019)

 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 27 novembre 2019

  1a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Misericòrdia et misera. Conferència del Dr. Jaume Aymar Ragolta

  Meditació plàstica sobre la vocació de Sant Mateu, 15 de febrer de 2017
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)