Presentació i objectius

Aquest programa de doctorat està organitzat segons el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. És un títol conjunt interuniversitari dissenyat en el marc del conveni existent entre la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid i la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ambdues institucions hi participen en igualtat de condicions, drets i obligacions. La coordinació general del programa recau en la Universitat Pontifícia Comillas, encara que cada Universitat serà responsable de l'aplicació del programa en el seu propi centre.

El programa s'impartirà de forma simultània en cadascuna de les dues seus de les institucions que signen l'acord de col·laboració. L'alumne formalitzarà la sol·licitud d'admissió i matrícula pel procediment aprovat en la seu en la qual hagi estat admès per cursar el programa. Aquesta matrícula es renovarà anualment. El títol serà expedit conjuntament pels rectors de les dues universitats participants i la seva expedició es materialitzarà en un únic document.

Competències
Les competències a adquirir en el programa de doctorat seran les següents:
Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
La crítica i defensa intel·lectual de solucions

Documentació informativa relacionada amb el caràcter oficial del programa
Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), enllaç al final del document.

Verificació, Seguiment i Acreditació
Els títols oficials universitaris s'han de sotmetre a un procés de verificació, seguiment i acreditació. A continuació pot consultar els informes i resolucions que s'han anat generant:
·Memòria de verificació
Avaluació d'ANECA de la sol·licitud de verificació
·Avaluació ANECA 2013
·Avaluació ANECA 2017
Resolució de verificació