Inscripció proves d’admissió Grau Filosofia, Política i Economia

Documentació a presentar al formalitzar la preinscripció:
Certificat notes de batxillerat

Fotocòpia D.N.I.
Expedient acadèmic amb les qualificacions de segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat
PAU Certificat de notes (en estudis universitaris iniciats)
Títol d’accés a estudis de Grau (en estudis universitaris finalitzats)

Procés i criteris d’admissió

Arran de la crisi del COVID 19, les tres Universitats que imparteixen el títol han decidit reduir els criteris que es tindran en compte en el procediment d’admissió al present Grau als següents:
1) Expedient acadèmic
2) Escrit redactat pel candidat/a amb l’exposició detallada de les raons i motivacions per a cursar el grau

Els criteris d’admissió descrits, així com els indicadors que es valoraran, junt amb la ponderació dels mateixos i la font que s’utilitzarà en cada cas, es detallen en la taula següent:

Criteris de valoració   Indicador   Font   Ponderació
1. Expedient acadèmic  Nota mitjana Certificació acadèmica 60%
2. Redacció Motivació i interès pel grau Escrit 40%
       


Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.

Perfil d’ingrés

Persones interessades en l’àmbit polític i social. Els processos de participació ciutadana en la societat civil i en les organitzacions governamentals. Així com pels processos de negociació i resolució de conflictes. Amb una actitud positiva envers el canvi i la millora de les societats en un entorn de globalització.
El futur alumne d’aquest grau hauria de ser una persona àmpliament formada en coneixements generals, amb gran interès en conèixer la realitat econòmica nacional i internacional i amb el desig d’esdevenir un agent de transformació social.
Posseir curiositat intel·lectual i inclinació per l’exercici metòdic de la reflexió i del qüestionament crític sobre els problemes de l’existència humana.
Estar disposat a dialogar amb altres, a respectar la diversitat dels punts de vista, i a formular-se judicis autònoms.
 

Escollir un dia de la següent proposta de dates