Horaris

Activitats programades pel curs 2019-2020

1. Taller de Redacció Científica. 10 hores. Prof. Armando Pego. Sessió inicial:  23 d’octubre de 2019 de 19:00 a 20:30h (Aula del Màster). Aquest dia s'informarà de les activitats del Taller.

2. Taller de Gestió Bibliogràfica. 15 hores. Diverses sessions durant el mes de maig de 2020. S'informarà oportunament.

3. Seminaris d'Investigació. Habitualment 20/30 hores. Seminaris de recerca en els quals els professors i els doctorands presenten a la resta de participants les seves activitats i resultats d'investigació. Opcions:

            a) Concepcions de la persona en la història. Antropologia de la interioritat. Una exploració filosòfica.  Dr. Francesc Torralba. Primer semestre (de l’1 d’octubre 2019 al 14 de gener 2020), dimarts, 17.00 - 19.00h.

            b) Religió i Cultura. Europa: el nihilisme modern i les seves respostes. Dr. Ignasi Boada. Segon semestre (del 12 de febrer de 2020 al 3 de juny 2020), dimecres, 19.00 - 21.00h.

            c) La qüestió metafísica. Dr. Joan Martínez Porcell. Segon semestre (del 12 de febrer de 2020  al 3 de juny de 2020), dimecres, 17.00 – 19.00h.

d) Veritat i raó. Veritat, veritats i postveritat. Dr. Joan Albert Vicens. Segon semestre (de l’11 de febrer 2020 al 2 de juny 2020), dimarts, 19.00 - 21.00h.

e) V.S. Soloviov: Teocràcia, nacionalisme, escatologia. Dr. Carles Llinàs. Segon semestre (de l’11 de febrer 2020 al 2 de juny de 2020), dimarts, 17.00 - 19.00h.

f) Art i bellesa en la història. Dr. Jaume Aymar. Primer semestre (de l’1 d'octubre de 2019 al 14 de gener de 2020), dimarts de 19,00 a 21,00 h.

g) Grans literats i corrents literaris. Poètiques de la lectura: narrativa, imaginació i psicoanàlisi . Dr. Armando Pego. Primer semestre (del 2 d’octubre 2019 al 15 de gener 2020), dimecres, 17.00 - 19.00h.

h) Clàssics de la novel·la catòlica: Bernanos i Joan Sales. Dra. Sílvia Coll-Vinent. Primer semestre (del 3 d’octubre de 2019 al 16 de gener de 2020), dijous, de 19.00 - 21.00h.

i) Introducció al pensament de V.S. Soloviov: Lectura de textos. Dr. Carles Llinàs. Primer semestre (de l’1 d’octubre 2019 al 14 de gener de 2020), dimarts, 17.00 - 19.00h.

j) Las palabras i las ideas: una perspectiva desde la literatura. Dr. Santiago Montobbio. Segon semestre (del 10 de febrer de 2020 al 25 de maig 2020), dilluns, 18.00 - 20.00h. 

4. Jornades de Doctorands. 10 hores. Jornades en les quals els professors i els doctorands presenten les seves activitats de recerca als altres professors i doctorands del Programa. Segon dilluns de cada mes, a partir d'octubre de 2019, de 17 h. a 18 h. Coordinador: Dr. Carles Llinàs.

 

Altres activitats (han de ser acordades entre el doctorand i el seu tutor/director):

5. Assistència i presentació de Comunicacions a Congressos.

6. Publicació de Resultats.

7. Estades en Centres Internacionals d'Investigació (recomanat). Durada orientativa: 3 mesos (450 h), si es vol que valguin per a la menció internacional del doctorat. Les estades també poden ser de 40 hores durant una setmana. Es preveu que un 10 % dels alumnes realitzin una estada en una universitat estrangera. Han de ser aprovades per la CAPD.

Observacions generals importants:

* Els alumnes poden realitzar, sota l'orientació i la supervisió del seu Tutor/Director, totes aquelles activitats organitzades per altres institucions que considerin adients al seu procés de formació. Caldrà presentar la corresponent certificació de cadascuna d'elles.

* Els alumnes realitzaran totes aquestes activitats al llarg dels 3 o 5 cursos que duri la seva dedicació, completa o parcial, al Programa de Doctorat.

* Els doctorands hauran d'incloure totes les activitats realitzades cada curs al Document d'Activitats del Doctorand (DAD), que serà validat pel Tutor/Director.

* Abans de la finalització del primer curs des de la seva admissió, el doctorand ha d'elaborar un Pla de Recerca, avalat pel Tutor/Director, que inclourà si més no els següents apartats: dades identificatives del doctorand i del director o codirectors de la tesi, títol de la proposta de tesi, resum de la proposta de tesi, metodologia que cal utilitzar, objectius que es pretén assolir, planificació temporal de la investigació, bibliografia. Aquest Pla serà millorat i detallat al llarg dels cursos de permanència del doctorand en el Programa, havent de ser presentat anualment a la Comissió Acadèmica, amb l'informe favorable del director, per a la seva aprovació.

* L'incompliment de les activitats referides en aquest Programa, incloses l'elaboració del DAD i del Pla de Recerca amb els seus informes anuals, podran donar lloc a l'informe negatiu de la Comissió Acadèmica. En cas d'avaluació negativa, el doctorand serà avaluat de nou en el termini de sis mesos, per a la qual cosa elaborarà un nou pla d'investigació. En el supòsit que es produís una nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el Programa.