Treball final de Màster

Treball final de Màster 15 ECTS
 

Objectius

Elaboració d'un treball d'investigació. La temàtica serà escollida lliurement per l'estudiant, sota la supervisió d'un dels professors-tutors del màster. El treball posarà a prova la competència científica de l'estudiant a nivell avançat.

 Competències

 • Analitzar i interpretar obres filosòfiques i humanístiques, i situar-les en el context.
 • Aplicar la metodologia d'investigació pròpia dels àmbits filosòfic i humanístic.
 • Buscar informació en l'àmbit d'investigació escollit, fent servir els canals adequats, i integrar-la per plantejar i contextualitzar el tema de recerca.
 • Construir un discurs argumentat de valoració crítica a l'entorn d'una qüestió filosòfica o humanística.
 • Contextualitzar les obres filosòfiques i humanístiques en el temps històric corresponent.
 • Elaborar i aplicar mètodes d'anàlisi i comprensió dels fenòmens filosòfics i humanístics d'acord amb les perspectives sincròniques i diacròniques.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en un entorn nou o dins un context més ampli, relacionat amb la sevaàrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i la justificació del treball.
 • Que els estudiants adquireixin autonomia en el treball de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la metodologia d'investigació i els recursos de recerca i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització en filosofia i estudis humanístics
 2. Buscar informació en la literatura especialitzada i aprendre a utilitzar els canals adquats per integrar aquesta informació i contextualitzar el tema de recerca.
 3. Construir un discurs argumentat i crític al voltant d'una qüestió filosòfica o humanística.
 4.  Elaborar i aplicar la metodologia d'anàlisi de fenòmens filosòfics o humanístics d'acord amb les perspectives sincròniques o diacròniques.
 5.  Produir un text interpretatiu i d'anàlisi sobre una qüestió filosòfica o humanística.
 6.  Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i aplicar també la seva capacitat de resolució de problemes en un entorn nou o poc explorat.
 7.  Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i la justificació de la investigació d'una manera clara.
 8.  Que els estudiants adquireixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti una autonomia en l'estudi.
 9.  Que els estudiants sàpiguen situar en el seu context històric i sociocultural les dades  i les obres analitzades.

Continguts

Els relacionats amb el tema escollit per a la realització del TFM.

Metodologia

Entrevistes amb el tutor del treball. Els tutors poden ser professors del màster del curs corrent. 

L'estudiant donarà compte de l'estat del treball en dues sessions de seguiment.

L'estudiant farà una presentació oral final del TFM davant d'un tribunal de tres professors (entre els quals, el tutor del treball).

A principi del curs, el tutor anunciarà el calendari i donarà informació sobre totes les activitats.

Activitats formatives  Hores ECTS   Resultat aprenentatge
Presentació oral TFM  3 h. 0,12  1,7
Treball amb el tutor i tutoríes de seguiment 12 h. 0,48 1,7
Tria del tema i formulació hopòtesi treball  30 h. 1,2 1,2 1,2,8
Consulta bibliografia, treball de camp  165 h. 6,6 6,6 1,4,6,8
Redacció TFM  165 h. 6,6 1,3,4,5,9

Avaluació

Es lliuraran 3 còpies del TFM, en forma escrita, a la Secretaria de la Facultat. L'extensió recomanada és de 60 a 100 pàgines.
La presentació oral del treball serà breu (uns 30 minuts). L'estudiant justificarà el treball, i respondrà a les preguntes que li formuli el tribunal.

Amb motiu de la crisi del COVID 19 s’ha ampliat el termini de presentació del TFM el curs 2019-2020. La data límit de presentació del TFM en paper a la Secretaria en primera convocatòria serà el 4 de setembre de 2020; en segona convocatòria, el 18 de setembre.

Activitats d'avaluació

Presentació oral del TFM: 30%
Treball escrit: 70%

Bibliografia

Recomanada pel tutor en funció del tema escollit per al TFM.