Objectius i competències

OBJECTIUS

Aquest Màster està especialment dirigit a llicenciats en Filosofia o en Humanitats, o en qualsevol altra de les especialitats clàssiques de "Lletres". També, però, a tots aquells titulats superiors que desitgin ampliar els seus coneixements en la direcció de la reflexió sobre els fonaments últims de les àrees d'estudis previs o d'una contextualització cultural i humanística general.

Els objectius del Màster són:

  •  Elevar el nivell formatiu dels graduats en filosofia humanitats mitjançant crèdits d’aprofundiment en diverses temàtiques filosòfiques i humanístiques tractades amb l’estil de la formació filosòfica clàssica i en la perspectiva del pensament humanista i cristià.
  •  Iniciar els estudiants en la pràctica de la recerca científica, mitjançant l’aprenentatge de les metodologies pròpies de la investigació filosòfica i humanística i amb la realització guiada de diversos treballs d’investigació que responguin als seus interessos personals.
  •  Promoure l’elaboració per part dels estudiants d’una línia personal d’investigació que es concreti en una tesina o treball de màster i que els permeti avançar, més endavant, cap a una tesi doctoral.
  •  Situar als estudiants en condicions de dur a terme, d’acord amb la normativa actual, un programa de doctorat i, finalment, la tesi doctoral.
     

COMPETÈNCIES

BÀSIQUES

Adquirir coneixements avançats en filosofia i humanitats que contribuieixin al desenvolupament d'idees i arguments filosòfics en un context de recerca.
Saber aplicar els coneixements adquirits a la comprensió de la realitat actual i capacitar per enfontar-se d'una manera comprensiva als problemes filosòfics nous en un context multicultural i multidisciplinar.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis filosòfics fonamentats a partir d'una informació que incorpori reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
Saber comunicar les reflexions i conclusions en un discurs raonat, coherent i ben estructurat, de manera clara i precisa.
Adquirir les habilitats d'aprenentatge per tal de continuar estudiant i investigant en qüestions filosòfiques i humanístiques d'una manera autònoma i personal.

GENERALS

Adquirir competències avançades per a la iniciació i aprofundiment en la investigació en les diverses branques de la filosofia i les humanitats, d'acord amb la tria de l'itinerari per part de l'alumne.
Desenvolupar una capacitat reflexiva i crítica en les qüestions i temes filosòfics i humanístics, tant des del punt de vista històric com sistemàtic, a fi de dotar l'estudiant d'una comprensió clara dels temes vigents en el pensament, la literatura i l'art que li serveixin per a la investigació futura.
Dominar les bases metodològiques i els coneixements que permetin la integració dels diversos sabers filosòfics i humanístics en un projecte de treball personal.
Adquirir agilitat en el maneig de la interdisciplinarietat com a element bàsic de la reflexió filosòfica i humanística, amb mires obertes a d'altres àmbits de la cultura i del saber i en el desenvolupament d'una comprensió reflexiva dels fonaments conceptuals d'aquests altres àmbits.

ESPECÍFIQUES

Conèixer de manera detallada i aprofundida aspectes concrets de la reflexió filosòfica i humanística contemporània, més enllà d'aspectes estudiats en les titulacions de Llicenciatura o de Grau.
Aplicar l'estudi detallat de les obres i temes d'autors rellevants a la investigació filosòfica i humanística, interactuant amb els professors que desenvolupen tasques d'investigació. 
Utilitzar fons bibliogràfiques, primàries i secundàries, en l'àrea del pensament filosòfic; saber utilitzar les bases de dades (en paper i elctròniques) i aplicar aquests coneixements en l'elaboració de treballs acadèmics d'investigació filosòfica i humanística.
Projectar, elaborar i exposar clarament, per escrit i oralment, un treball d'investigació original sobre un tema específic de filosofia, seguint les pautes exigides als treballs científics.
Aplicar amb l'agilitat necessària tant els coneixements adquirits com la mateixa metodologia de la reflexió filosòfica i humanística a problemes i àmbits nous.
Compondre un discurs coherent i crític a partir de l'anàlisi objectiva de les diverses propostes i situacions procedents de l'entorn social, cultural, econòmic i científic, desenvolupant d'esperit crític i la comunicació interpersonal. 

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia