Normativa

La següent normativa vol regular d'una manera màximament àgil i concisa els aspectes interns del Màster de Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics que s'imparteix en la nostra Facultat, així com informar els alumnes i els professors de totes aquelles dades que poden resultar més importants per a la seva activitat en aquests estudis. Es recullen en ella, sobretot, aquells punts que fan referència a les modalitats de matrícula, convocatòries, sistemes d'avaluació i procediments d'informació que més directament afecten l'activitat diària dins del Màster.

1. Els alumnes del Màster poden matricular mòduls aïllats, de manera que el màster es pugui cursar en un mínim d'un curs i un màxim de dos. Els mòduls són:

a) Persona, cultura i religió (10 ECTS, 2 assignatures).
b) Mètodes d'investigació en Filosofia i Estudis Humanístics (15 ECTS, 1 assignatura).
c) Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política.

     * Alumnes de l'itinerari Filosofia, 3 assignatures obligatòries, 15 ECTS
     * Alumnes de l'itinerari Estudis Humanístics, 1 assignatura optativa, 5 ECTS.

d) Art i Literatura
     * Alumnes de l'itinerari Estudis Humanístics, 3 assignatures obligatòries,15 ECTS.
     * Alumnes de l'itinerari Filosofia, 1 assignatura optativa, 5 ECTS.

e) Treball final de recerca (15 ECTS).

2. L'estudiant que esculli fer el Màster en dos anys, podrà agrupar els mòduls com prefereixi, amb les úniques restriccions que el mòdul b) sigui cursat el primer any i el mòdul e) el segon.
3. Els alumnes tenen quatre convocatòries ordinàries per superar les assignatures de cada mòdul. Aquestes convocatòries passen automàticament d'acord amb els casos següents (sempre a partir del moment en què es produeixi la matriculació efectiva de l'estudiant):
a) Assignatures del primer semestre: (curs matrícula) febrer, juliol, (curs següent) febrer, juliol.
b) Assignatures del segon semestre: (curs matrícula) juny, juliol, (curs següent) juny, juliol.
c) Treball de recerca: (curs matrícula) juny, juliol, (curs següent) juny, juliol.

4. Per consegüent, els mòduls matriculats han de ser superats en un màxim de dos cursos. En conjunt, i unint la possibilitat de dividir el Màster en dos anys amb el número total de convocatòries de les assignatures, tot alumne haurà d'haver acabat el Màster en un màxim de tres cursos.
5. Un cop exhaurides les convocatòries ordinàries i extraordinaries, l'alumne pot demanar al Consell Permanent, si hi ha causes que ho justifiquin, una cinquena i única convocatòria extraordinària al mes de juny o juliol posterior a la 4ª convocatòria. Quan fins i tot s'hagi exhaurit aquesta convocatòria excepcional, es perdran tots els drets de la matrícula.
6. L'alumne serà informat a principi de curs del sistema d'avaluació de cada assignatura. Aquest sistema podrà consistir en un treball o en alguna prova, però no en les dues coses alhora.
7. És obligació del professor tancar les actes en el moment que correspongui en cada convocatòria, per més que pugui determinar a través d'acords particulars amb els alumnes tant els procediments d'avaluació (treball o examen) com els moments concrets en què es poden presentar els treballs (sempre, però, dins dels terminis generals).
8. Els estudis del Màster de recerca en Filosofia i estudis humanístics culminen amb la redacció d'un treball de recerca final equivalent a 15 crèdits ECTS. El tema del treball haurà de ser convingut per l'alumne/a amb algun dels professors del Màster i ha de constituir un primer assaig d'investigació seriosa al voltant d'algun autor, tema o obra en la direcció de les línies de recerca específiques del màster i d'acord amb la metodologia que s'haurà treballat en les assignatures del Màster. No se li exigirà l'originalitat d'una Tesi doctoral, naturalment. Pot consistir en una primera recollida de lectures o de fonts d'informació per a un treball ulterior, o en l'ordenació adequada d'una determinada àrea temàtica, o en un "status quaestionis" acurat del tema que sigui. Però ha de contenir si més no una llavor demostrablement fecunda de cara a la recerca posterior. Per a garantir l'acompliment d'aquests objectius, aquest treball haurà de ser defensat davant d'un Tribunal de tres professors doctors, preferentment amb docència al Màster, seguint l'esquema clàssic d'exposició-preguntes-respostes.
9. Hi haurà un únic interlocutor de la Facultat amb els alumnes, que serà el Coordinador del Màster que el Consell Permanent determini.
10. El Consell Permanent es reserva el dret a decidir sobre les situacions excepcionals que es puguin presentar i que no es trobin recollides en aquesta normativa.