Accés

El nombre de places del màster és de 15 alumnes. 

A fi d’accedir als estudis de màster cal tenir els títols de llicenciat/da o graduat/da universitari de qualsevol especialitat. L’alumnat estranger que, mitjançant la homologació oficial del seu títol de llicenciat/da o graduat/da o mitjançant un certificat oficial de la Universitat d’origen, acrediti estudis al seu país del nivell d'una llicenciatura o grau en filosofia o humanitats que donin dret a accedir a cursos de postgrau no hauran de complir cap requisit addicional per a la matriculació.
Tindran preferència a l’hora de l’admissió els/les graduats/des en filosofia, teologia o en llicenciatures o graus de l'àrea d'humanitats (filologia, geografia i història o estudis d'art).
Els/les estudiants procedents d'una Diplomatura (180 ECTS) hauran de cursar els 60 crèdits que els falten per complir els 240 exigits per accedir al Màster de Recerca escollint, sota la guia d'un/a tutor/a, algunes matèries fonamentals d'entre les assignatures del Grau en Filosofia corresponent a l'itinerari que vulguin seguir.
El/La Coordinador/a del Màster, como a tutor/a, orientarà l’alumnat que procedeixi de carreres de l’àmbit no humanístic perquè complementi la seva formació filosòfica o humanística amb un pla de treball que podrà cursar simultàniament a la realització del Màster.

En el document adjunt trobareu la normativa dels Complements de Formació. Aquesta Guia Docent dels Complements de Formació ha estat dissenyada per la Comissió de Qualitat i Avaluació Interna de la Facultat de Filosofia (URL). Va ser aprovada pel Consell Permanent en la reunió ordinària del 3 de juny de 2019. 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya