Presentació i objectius

En la línia dels programes formatius que en l’àmbit de les Humanitats i del Patrimoni ha impartit la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, el Màster es proposa ampliar substancialment el camp d’estudi, per oferir uns fonamentes bàsics tant de continguts com instrumentals sobre la història, l’arqueologia i l’art cristià, i aprofundir en l’especialització per la via dels itineraris específics. El Màster consta, així, d’un tronc comú (40 ECTS) i d’un tronc específic (60 ECTS), a triar entre tres itineraris: I. Història de l’Església; II. Arqueologia i Art cristià; III. Patrimoni de l’Església. El Màster es desenvolupa en dos cursos acadèmics, i culmina amb la presentació d’un Treball final de Màster (20 ECTS).
 
L’Itinerari d’Història de l’Església es proposa estudiar i avaluar el desenvolupament històric de l’Església, tenint en compte el patrimoni artístic de tradició cristiana. La intenció del Màster, en aquest itinerari, és formar futurs docents i especialistes en la Història de l’Església, seguint els mètodes vàlids per a un estudi rigorós de la veritat històrica, sigui per a la docència en centres d’educació superior i universitats; sigui per a finalitats d’investigació científica i rigorosa de la història; sigui per a responsables d’institucions culturals. Es pretén també formar l’estudiant en l’ús correcte dels mètodes i dels instruments d’investigació científica.
 
L’Itinerari d’Arqueologia i Art cristià es proposa aprofundir en els elements antropològics, filosòfics i teològics de l’experiència estètica. Partint
del fet que les arts han estat sempre un vehicle per expressar l’experiència cristiana, es pretén ensenyar-ne els fonaments socioreligiosos, els universos simbòlics que recolzen aquesta experiència, els vehicles pels quals és transmesa (textos literaris, música, ritus), i sobretot a través de les restes materials que ens han arribat d’antigues comunitats, que seran estudiats per l’arqueologia crisitiana, a fi de mostrar les bases teològiques, litúrgiques i iconogràfiques de l’art cristià.
 
L’Itinerari de Patrimoni de l’Església pretén formar especialistes en la gestió i difusió del patrimoni cultural eclesiàstic, oferint uns coneixements específics sobre la seva naturalesa i uns instruments necessaris per actuar-hi. Els objectius de l’itinerari són explicar el patrimoni des de la perspectiva del misteri cristià, garantir-ne la conservació com a bé cultural i adaptar-lo eventualment com a recurs turístic. Atès que el 80% de tots els monuments declarats com a bé d’interès cultural, a Catalunya i Espanya, són de caràcter religiós o eclesiàstic, l’estudi, la gestió i la difusió d’aquests requereix tècnics especialitzats amb una formació en el camp de la gestió cultural.
 
En tots els itineraris es valorarà l’estudi interdisciplinar, mirant de facilitar un coneixement crític del saber històric, artístic i patrimonial.