Treball final de Grau

El Treball Final de Grau (TFG) consisteix en una investigació personal de l'alumne, supervisada per un tutor, sobre algun dels grans textos de la tradició filosòfica. És, per tant, la primera experiència d'investigació aprofundida per part de l'estudiant. No s'hi exigeix originalitat extraordinària, però sí rigor, domini de les fonts, coneixement de la llengua original i capacitat de redacció i d'expressió oral.

L'extensió no ha de ser menor a 60 pàgines DIN-A-4. lletra Times Roman, 12, interlineat 1,5.

La realització del Treball final de Grau tindrà lloc al llarg de l'últim curs acadèmic del grau. El Treball final de Grau serà supervisat per un tutor. L'alumne l'haurà de presentar davant d'un tribunal de tres membres nomenats pel Departament corresponent, i la defensa tindrà lloc en un acte no superior a 1 hora.

Competències

  • Analitzar i interpretar textos filosòfics, i situar-los en el context corresponent.
  • Aplicar la metodologia d'investigació pròpia dels àmbits filosòfic.
  • Buscar informació en l'àmbit d'investigació escollit, fent servir els canals adequats, i integrar-la per plantejar i contextualitzar el tema de recerca.
  • Construir un discurs argumentat de valoració crítica a l'entorn d'una qüestió filosòfica.
  • Comprendre els textos filosòfics en la seva llengua original.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i la justificació del treball.
  • Que els estudiants adquireixin autonomia en el treball de recerca.
  • Que els estudiants adquireixin una capacitat de redacció i d'expressió oral, per defensar públicament la seva recerca