Treball final de Grau

Treball Final de Grau
6 ECTS
Guia docent

 1. Objectius
  El Treball Final de Grau (TFG) consisteix en una investigació personal de l'alumne, supervisada per un tutor, sobre algun dels grans textos de la tradició filosòfica. És, per tant, la primera experiència d'investigació aprofundida per part de l'estudiant. No s'hi exigeix originalitat extraordinària, però sí rigor, domini de les fonts, coneixement de la llengua original i capacitat de redacció i d'expressió oral.
 1. Competències i Resultats d’aprenentatge
 1. Competències generals
 1. Analitzar i interpretar textos filosòfics, i situar-los en el context corresponent.
 2. Aplicar la metodologia d'investigació pròpia dels àmbits filosòfic.
 1. Competències específiques
 1. Buscar informació en l'àmbit d'investigació escollit, fent servir els canals adequats, i integrar-la per plantejar i contextualitzar el tema de recerca.
 2. Construir un discurs argumentat de valoració crítica a l'entorn d'una qüestió filosòfica.
 3. Comprendre els textos filosòfics en la seva llengua original.
 4. Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 1. Competències transversals
 1. Saber comunicar les seves conclusions, i els coneixements i la justificació del treball.
 2. Adquirir autonomia en el treball de recerca.
 3. Adquirir una capacitat de redacció i d'expressió oral, per defensar públicament la seva recerca.
 1. Resultats d'aprenentatge
 1. Produir resultats d’iniciació a la recerca en un del àmbits troncals de filosofia.
 2. Integrar la informació per plantejar i contextualitzar el tema d’estudi.
 3. Argumentar críticament la rellevància d’una obra o unes obres concretes de filosofia.
 4. Adquirir un nivell de comprensió suficient de la llengua original que permeti l’anàlisi comparada de les implicacions hermenèutiques de les traduccions.
 5. Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes relacionats amb la seva àrea d'estudi als seus potencials escenaris acadèmics i laborals.
 6. Comunicar les seves conclusions, i els coneixements i la justificació del treball.
 7. Adquirir una capacitat de redacció i d'expressió oral, per defensar públicament la seva recerca
 1. Activitats formatives

Tipus d’ensenyament

Modalitats

Crèdits                                   

Hores

Competències, Resultats d’aprenentatge

Ensenyament-aprenentatge dirigit

(fora de l'aula) 

Lectures orientades

 

 

 

3

 

 

 

75

1,9,5,13

Tutoria individual o grupal

1,2,8,11,16

Treball escrit individual

6,9,15

Ensenyament-aprenentatge autònom

(fora de l'aula) 

Lectures complementàries

 

 

 

 

3

 

 

 

 

74

3, 5,13

Estudi personal o en grups

4,7,8,12,14,15

Cerca d'informació, preparació i

            organització materials suplementaris

3,8,11

Aprenentatge presencial a l'aula (examen davant tribunal TFG)

 

 

1

9,15,16

                                                                                

 1. Continguts

Els relacionats amb el tema escollit per a la realització del TFG. En el seu projecte l’alumnat ha de tenir en compte:

 • Desenvolupar un procés d’investigació seguint les fases, els supòsits i els requisits del mètode científic en l’àmbit de la filosofia.
 • Elaborar un marc teòric en relació amb l’estat actual de la qüestió tractada.
 • Analitzar, explicar i interpretar alguns dels aspectes més rellevants posats en relleu per la revisió de la qüestió.
 • Redactar un treball de caire científic, sobre el qual el/la autor/a posseirà els drets de propietat intel·lectual.
 1. Avaluació
 1. Procés d’avaluació.
 • El TFG serà supervisat d'una manera continuada pel tutor al llarg de l’últim curs. El tutor serà un professor del Grau.
 • A principi del curs, el tutor anunciarà el calendari i donarà informació sobre totes les activitats.
 • L'avaluació final tindrà lloc per mitjà d'una presentació pública davant d'un tribunal format per tres membres designats pel Departament corresponent, entre els quals figurarà el/la professor/a tutor/a. La presentació oral del treball haurà de ser en tot cas inferior a 1 h. L'estudiant justificarà el treball, i respondrà a les preguntes que li formuli el tribunal, el qual l’avaluarà col·legiadament.
 1. Metodologia d’avaluació.

S’avaluarà segons els següents criteris:

 • Presentació formal: ortografia i redacció (20%).
 • Metodologia emprada (30 %)
 • Organització de la matèria, claredat de l’argumentació, bon ús de la bibliografia i originalitat de les idees (30%).
 • Presentació pública del TFG (20%).
 1. Condicions de presentació
 • Es lliuraran 3 còpies del TFG, en forma escrita, a la Secretaria de la Facultat (DIN-A-4, Times New Roman, 12; interlineat 1,5), si més no dues setmanes abans del període d’exàmens del curs acadèmic.
 • Dates de presentació:
  • Primera convocatòria: juny.
  • Segona convocatòria: juliol.
 • L'extensió del TFG serà entre 8000 i 12000 paraules (20-30 pàgines).
 1. Normes bibliogràfiques

La bibliografia bàsica serà recomanada pel tutor en funció del tema escollit per al TFG.

Pel que fa a la manera de citació, la Facultat de Filosofia està adherida al Llibre d’estil per a la redacció de textos de teologia i de filosofia (Barcelona, 2008). Aquest volum es pot descarregar en el següent enllaç:

https://www.santpaciabooks.com/es/inicio/234-llibre-d-estil.html