Pla d'acció tutorial

Per vocació i per convenciment, la Facultat de Filosofia de la URL té com a element definitori la dedicació personalitzada a tots i a cada un dels seus alumnes. La tutoria esdevé una acció essencial de la Facultat: els alumnes tenen un fàcil accés tant als professors com a les autoritats acadèmiques; totes les tutories són personals, encara que també convencionalment s’anomenen així les sessions d’orientació grupal sobre aspectes molt concrets del currículum.
 

Sessions d'acollida i tutorització

L'alumne de nou ingrés rebrà una atenció especial per part d’un tutor assignat. Tant el professorat com el PAS ha de ser conscient que per portar a bon terme aquesta tutoria cal una implicació de tots els membres de la comunitat universitària. Els objectius d’aquesta tutoria són:

  • Transmetre informació sobre la titulació, sobre la Facultat i sobre la pròpia Universitat, i sobre els elements clau de la vida acadèmica.
  • Assegurar una orientació personalitzada de l’alumnat en el moment de la primera matrícula a l’hora de triar matèries.
  • Convertir-se en una primera etapa d’un procés de tutoria que acompanyarà l’alumnat al llarg del grau.
     

Tutoria de curs

El vicedegà i el secretari acadèmic –de comú acord- assignen a cada alumne un tutor. L’alumne podrà demanar canvi de tutor quan hi hagi motius raonats i suficients per a fer-ho. Així ho farà constar, si s'escau, a les autoritats assenyalades. De la mateixa manera, i pel mateix procediment, el professor també pot demanar un canvi de tutoria.

La tasca del professorat tutor és, essencialment, mantenir entrevistes personals amb l’alumnat que té assignat segons el calendari establert. A final de curs, el tutor i l’alumne faran per separat i per escrit una avaluació de la tutoria.

Els compromisos dels tutors són els següents:

  • Complir els horaris de tutories acordats.
  • Mostrar bona disposició i interès.
  • Tenir coneixement suficient de la titulació i del pla d’estudis.
  • Donar les eines necessàries perquè l’alumne faci una vida acadèmica normalitzada.
  • Ajudar l’alumnat a triar les assignatures de les quals es matricularà.

El tutor tindrà a la seva disposició tota la informació legal que necessiti, a través de la secretaria o del vicedeganat. Podrà recórrer igualment a tota la informació que la Facultat té a disposició a la intranet i al web institucional (tant de la Facultat com de la Universitat).