Objectius i competències

 • Objectius generals

  Els objectius generals són aquells grans principis que regeixen el Grau en Filosofia. Es tracta de quatre postulats fonamentals respecte als quals els canvis de circumstàncies de tot tipus haurien comportar mínimes o nul·les modificacions. Es despleguen ulteriorment en competències generals i específiques en les quuals s'expressen aquests objectius generals, i que són les que haurien ser susceptibles d'adaptació segons les necessitats i les circumstancies socials i personals del nostre entorn.
   
  a) Proporcionar als nostres estudiants la formació adequada per un bon coneixement del patrimoni filosòfic i humanístic de la tradició occidental i perquè així puguin contribuir a la seva conservació crítica.

  b) Proporcionar als nostres estudiants la formació adequada perquè puguin col·laborar en l'aprofundiment en diàleg i en la transmissió d'aquest patrimoni.

  c) Proporcionar als nostres estudiants la formació adequada perquè puguin contribuir a l'obertura innovadora d'aquest patrimoni a les noves circumstàncies que emergeixen des del propi interior (ciència, tècnica, canvis socials, etc.).

  d) Proporcionar als nostres estudiants la formació adequada perquè puguin contribuir a l'obertura innovadora d'aquest patrimoni a les noves circumstàncies que procedeixen principalment de l'exterior d'aquesta tradició (immigració, context pluri i
  intercultural, etc

  .c).Competències generals i específiques que els estudiants han d'adquirir durant els seus estudis.

  Tot seguit relacionem les principals competències generals-transversals que l'alumne del Grau en Filosofia haurà d'adquirir durant els seus estudis. Posteriorment veurem la concreció de tals competències en aquelles més bàsiques que garanteix el nostre grau.

 • Competències generals-transversals

  1. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi (filosofia i humanitats), partint de llibres de text avançats i incloent cada vegada més els grans clàssics i les monografies més importants.
   
  2. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir con coneixements bàsics de les possibles àrees professionals connectades a l'àrea dels estudis filosòfics i humanístics.
   
  3. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir habilitats bàsiques i avançades de gestió de les fonts i de la informació rellevant en l'àrea dels estudis filosòfics i humanístics, sigui pels mitjans més tradicionals, sigui pels mitjans introduïts gràcies a les noves tecnologies informàtiques.
   
  4. Que l'alumne sigui capaç de treballar cooperativament i en equip en l'àmbit de la filosofia i de les humanitats.
   
  5. Que l'estudiant adquireixi una bona capacitat comprensiva en relació amb els textos d'alt nivell cultural.
   
  6. Que l'estudiant sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per establir un diàleg fecund amb els productes d'altres cultures equivalents a la filosofia occidental.
   
  7. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats lingüístiques necessàries que es demanen a un titulat universitari en el món actual i, particularment, perquè pugui accedir amb millors condicions a les fonts originals del pensament filosòfic i de la tradició humanística.
   
  8. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir habilitats d'elaboració o de defensa d'arguments amb consciència crítica i autocrítica.
   
  9. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir compromisos ètics.
   
  10. Que l'alumne sigui capaç de saber reconèixer noves situacions i idees i de posicionar-se de forma personal i fonamentada. Que sigui capaç, per tant, de reunir i interpretar les dades rellevants d'un text o d'un problema per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre qüestions d'índole social, científica o ètica.
   
  11. Que l'estudiant adquireixi habilitats analítiques i sintètiques pel que fa a fenòmens culturals d'alta complexitat; això és: que aprengui a descompondre els problemes i les qüestions de manera adequada a la resolució, aprenent alhora a establir les connexions necessàries amb altres aspectes de la pròpia disciplina o amb altres disciplines.
   
  12. Que l'estudiant sigui capaç d'adquirir habilitats de recerca, i de desenvolupar noves estratègies d'aprenentatge.
   
  13. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir i sintetitzar marcs conceptuals, i de generar noves idees i coneixements.
   
  14. Que l'alumne sigui capaç de treballar en equip interdisciplinari, tant a nivell professional (docència, empresa cultural, etc.) com investigador.
   
  15. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir coneixements de cultures i costums d'altres països, i que aprengui a apreciar i a respectar la diversitat i la multiculturalitat.
   
  16. Que l'alumne sigui capaç de comunicar-se correctament de forma oral i escrita en català i en castellà, i que adquireixi una bona capacitat d'exposició i d'explicació, tant a nivell oral com escrit, per tal de dirigir-se tant a públics especialitzats com no especialitzats.

  17. Que l'alumne sigui capaç de responsabilitzar-se del propi aprenentatge, i de desenvolupar aquelles habilitats necessàries per treballar de forma autodirigida i per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • Competències específiques

  Les competències específiques del Grau en Filosofia són aquelles competències de caràcter més concret i especialitzat que se circumscriuen en un camp filosòfic determinat. Tals competències singularitzen les habilitats i els coneixements que l'alumnat hauria de poder adquirir cursant un mòdul i unes matèries determinades. Les llistem ara sense numeració; després, en cadscuna de les fitxes descriptives dels mòduls i matèries, apareixeran les competències específiques corresponents numerades en cada cas concret.

  Que l'alumne sigui capaç de començar a comprendre de forma bàsica, a partir de la seva pròpia reflexió i experiència personals, les preocupacions, els temes i els mètodes filosòfics fonamentals.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per començar a analitzar, comprendre i manejar sistemàticament la terminologia bàsica dels grans àmbits temàtics de la filosofia i a distingir-los segons la seva naturalesa, objecte i mètodes propis.

  Que l'alumne adquireixi habilitats d'argumentació específicament filosòfiques fonamentals sobre les qüestions que s'estudiaran en els diversos camps temàtics de la filosofia, i sàpiga detectar problemes i apories, i posicionar-se personalment de forma reflexionada, crítica, flexible i respectuosa amb les altres opinions.

  Que l'alumne adquireixi les habilitats necessàries per poder usar correctament els principis hermenèutics en les seves pròpies aproximacions als textos i als problemes filosòfics.

  Que l'alumne adquireixi les habilitats necessàries per poder usar correctament els principis hermenèutics en les seves aproximacions als textos i als problemes filosòfics, i aprengui a comentar-los oralment i per escrit de forma metòdica, ordenada i profunda.

  Que l'alumne adquireixi habilitats avançades pel que fa a la interpretació i comentari dels textos filosòfics.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per analitzar, comprendre i manejar sistemàticament la terminologia bàsica de els grans àmbits temàtics de la filosofia.

  Que l'alumne aprengui a distingir entre l'aproximació específicament filosòfica a la qüestió de l'ésser humà i les aproximacions de tipus més físicobiològic o cultural; que sigui capaç de fer un bon ús dels conceptes de l'antropologia filosòfica per a l'anàlisi de les operacions vitals bàsiques de l'ésser humà; que conegui les possibilitats teòriques d'apropar-se a una comprensió filosòfica dels problemes plantejats per la persona, la seva finitud, la seva dimensió social i interpersonal, la seva llibertat i la seva transcendència, i de plantejar-se els interrogants respecte a l'origen de l'ésser personal i als desafiaments pràctics concrets que avui li plantegen els nous descobriments científics i tècnics.

  Que l'alumne adquireixi coneixements avançats en el camp de l'antropologia filosòfica, i habilitats per manejar amb destresa els conceptes i teories que la qüestió de l'ésser humà planteja a la reflexió antropològica i, en particular, els problemes i implicacions que podem trobar avui a partir de les diverses postures dels filòsofs, de les diverses opcions èticopolítiques i dels nous elements incorporats per les ciències naturals i històriques de l'ésser humà.

  Que l'alumne s'introdueixi en els grans sistemes ètics, en els conceptes i en les teories, així com en les interpretacions que se n'han derivat; que comprengui per si mateix les respostes que aquests sistemes han donat i donen als diversos problemes morals concrets i que sàpiga veure reflexivament totes les seves implicacions.

  Que l'alumne sigui capaç de posicionar-se personalment, reflexiva i críticament respecte als problemes més particulars que avui plantegen les nocions èticosocials i èticopolítiques fonamentals, els drets i llibertats universals, la igualtat i la justícia, la legitimitat política democràtic, les exigències d'una pau autèntica i de un veritable respecte als drets de les persones de tota classe i condició.

  Que l'alumne desenvolupi la sensibilitat i adquireixi els conceptes necessaris per a una aproximació més avançada a les grans qüestions del pensament ètic; particularment, respecte a aquells fenòmens i interrogants que en el nostre temps han obert les crisis de les morals més clàssiques, el pluralisme moral, etc., i que sàpiga veure reflexivament les implicacions de les diverses postures, i adquirir els instruments per poder prendre una postura pròpia crítica i responsable.

  Que l'alumne s'introdueixi en els conceptes de Bioètica i Biotecnologia i en les problemàtiques plantejades en aquestes noves àrees, i adquireixi les habilitats necessàries per poder captar i reflexionar-hi filosòficament, i per poder formar-se un judici responsable sobre les diverses opcions i implicacions que hi afloren.

  Que l'alumne adquireixi i sàpiga utilitzar les nocions gnoseològiques fonamentals com ara "coneixement", "veritat", etc.; que aprengui quines són les grans orientacions històriques que s'han donat en la teoria del coneixement; i que sigui capaç de comprendre les implicacions i les connexions de tals nocions i orientacions en altres camps temàtics, com la filosofia del llenguatge o la metafísica.

  Que l'alumne aprofundeixi en els conceptes i en les habilitats ja adquirides en l'assignatura general de Teoria del coneixement, i que sigui capaç d'examinar crítica i reflexivament les grans qüestions metodològiques i gnoseològiques permanents i d'afrontar les que han plantejat en autors, obres i polèmiques particulars del nostre temps.

  Que l'alumne sigui capaç de comprendre la rellevància històrica i sistemàtica de les grans qüestions de l'ontologia, la diferència entre una ontologia general i la metafísica, els grans problemes metodològics de la metafísica clàssica (analogia) i els principals capítols sistemàtics (estructures de l'ens finit, transcendentals, possibilitat d'una teologia natural, etc.). Que sigui capaç, també, de comprendre les relacions profundes i conseqüències que tals qüestions tenen en altres àmbits filosòfics com la teoria del coneixement, l'ètica, el pensament polític, etc.

  Que l'alumne sigui capaç d'aproximar-se més radicalment a les grans qüestions estudiades en el curs fonamental d'Ontologia i Metafísica, atenent en particular a les polèmiques sorgides en les escoles metafísiques al voltant dels grans conceptes i, fora de aquestes escoles, a l'entorn de l'estatut i la possibilitat de tal ciència.

  Que l'alumne s'introdueixi en la comprensió i l'ús dels grans conceptes, principis i lleis que sorgeixen de 1'anàlisi lògic del pensament i del llenguatge, i desenvolupi la seva pròpia capacitat de pensar; que conegui les diferències entre l'enfocament més tradicional de la lògica, amb totes les seves implicacions filosòfiques, i l'enfocament matemàtic contemporani; i que aprengui també, a través dels exercicis corresponents, les tècniques deductives més fonamentals de la sil·logística aristotèlica i dels càlculs de la lògica matemàtica elemental.

  Que l'alumne segueixi aprofundint els conceptes i tècniques deductives de la lògica elemental, que s'iniciï en els grans temes i conceptes de la metateoria i que conegui i es plantegi les grans qüestió filosòfiques de les quals neix i a les quals dóna lloc la lògica, especialment sota la forma matemàtica moderna.

  Que l'alumne s’introdueixi en els rudiments de l'anàlisi filosòfica del llenguatge i en els autors, conceptes i teories que han tractat de tematitzar l’art de la interpretació dels textos (hermenèutica).

  Que l'alumne aprengui a distingir i a veure les relacions entre l’aproximació específicament filosòfica al concepte de natura i les aproximacions de tipus científic o positiu (física, biologia, etc.); que conegui els diversos conceptes filosòfics possibles de naturalesa i el què n’han dit les teories sobre el ser natural respecte a l'estructura, operacions i evolució dels éssers naturals i, en particular, el éssers vius; que sigui capaç de comprendre i examinar críticament les connexions que és possible establir entre "física" i "metafísica".

  Que l'alumne sigui capaç de reconèixer els principals problemes filosòfics plantejats per la ciència moderna, i aprengui a manejar els conceptes que permeten abordar la qüestió de la naturalesa de les teories científiques, les concepcions i els debats contemporanis sobre l'estructura i la història de les teories científiques i les relacions fonamentals de l'epistemologia moderna amb altres àmbits filosòfics com la lògica, la gnoseologia, la metafísica, etc.

  Que l'alumne sigui capaç d’adquirir nocions fonamentals sobre la història del art en les seves distintes èpoques, els canvis conceptuals i estilístics ocorreguts al llarg del temps i les reflexions estètiques a què tots aquests elements han donat lloc

  Que l'alumne adquireixi habilitats i nocions avançades en relació amb la història de l'art en els seus diferents períodes i respecte als problemes, conceptes i teories de l'estètica a través dels quals les obres artístiques estan dissenyats filosòficament.

  Que l'alumne sigui capaç d'apreciar i valorar la riquesa del patrimoni literari occidental, i que conegui la seva història al llarg de les diverses èpoques i zones geogràfiques.

  Que l'alumne sigui capaç d’aprendre els problemes més específics de la teoria i de la crítica literària, així com les seves connexions i implicacions filosòfiques

  Que l'alumne adquireixi els conceptes i habilitats necessaris per a una primera aproximació històrica i sistemàtica a l'àmbit de la filosofia política, i aprengui a manejar algunes categories fonamentals de la realitat social i política i a reflexionar sobre els grans autors que, al llarg de la història, han fet del tema políticosocial objecte específic del seu pensament.

  Que l'alumne sàpiga plantejar-se les qüestions filosòfiques que sorgeixen de la temporalitat i de la historicitat de la vida humana (les seves condicions, el seu sentit, etc.), i adquireixi un coneixement fonamental dels grans autors que han posat la seva atenció en la filosofia de la història, tot aprenent a manejar aquells conceptes i a valorar-ne les implicacions ètiques, polítiques, religioses, etc.

  Que l'alumne sigui capaç de reconèixer els paràmetres específicament científics de la sociologiamoderna, distingint-la de la reflexió filosòfica, i que sigui capaç d'entendre i aplicar els principals conceptes i teories sociològics amb les quals avui s'analitzen els processos de socialització, institucionalització i estratificació social, i a dominar la terminologia fonamental corresponent i sabent detectar els problemes filosòfics subjacents a la sociologia com a ciència.

  Que l'alumne sigui capaç de comprendre i manejar adequadament els principals conceptes i teories que pretenen explicar la vida psíquica dels éssers humans, la diferència entre la psicologia com a ciència positiva i com a ciència filosòfica i les diverses escoles i corrents de la psicologia actual, i adquireixi les habilitats terminològiques més fonamentals en aquest camp, i aprengui a observar els problemes filosòfics que tots aquests elements posen de manifest.

  Que l'alumne sigui capaç de captar, distingir, comprendre i situar en els contextos adequats els trets fonamentals del fet religiós en les seves diverses manifestacions històriques individuals i col·lectives, les seves repercussions culturals generals, les diverses teories que han tractat de donar-ne raó i el conjunt de problemes filosòfics que aquests fets i teories posen de relleu.

  Que l'alumne sigui capaç de reconèixer i categoritzar científicament les manifestacions i les dimensions específicament psíquiques i socials del fenomen religiós, les seves possibles repercussions tant positives com a negatives en la vida individual i col·lectiva, les diverses teories sobre aquest tema i el conjunt de problemes filosòfics que tals fets i teories han suscitat i segueixen suscitant.

  Que l'alumne sigui capaç de distingir el discurs filosòfic del teològic, establint i analitzant alhora les possibles connexions, els debats que han embolicat la relació entre filosofia i teologia (raó i fe, etc.) i quins són alguns dels conceptes i principis fonamentals de la teologia cristiana. 

  Que l'alumne adquireixi un coneixement fonamental dels textos sagrats del cristianisme, de la seva història i de la història de l'Església contemporània.

  Que l'alumne adquireixi les categories i els instruments històrics necessaris per poder fer-se càrrec per si mateix de les qüestions més particulars, especialitzades i profundes plantejades en i pels diversos àmbits, autors i textos de la filosofia teòrica i de la filosofia pràctica.

  Que l'estudiant sigui capaç d'adquirir un coneixement històric sistemàtic, crític i profund de les grans èpoques i dels grans autors de la tradició filosòfica occidental, de les seves teories i arguments, i de les principals interpretacions que han suscitat els seus escrits.

  Que l'estudiant sigui capaç d'avançar i d’aprofundir en el seu coneixement històric sistemàtic, crític i profund de les grans èpoques, dels grans autors i dels grans textos de la tradició filosòfica occidental, de les seves teories i arguments, de la seva terminologia i de les principals interpretacions que han suscitat els seus escrits.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per reconèixer i usar amb propietat la terminologia dels grans textos filosòfics segons els autors, èpoques i contextos.

  Que l'estudiant sigui capaç d'introduir-se en els debats més centrals del pensament filosòfic actual, detectant-ne les arrels i els paral·lelismes en el passat, així com les conseqüències ètiques, polítiques, científiques, etc., que se segueixen de les diferents posicions.

  Que l'alumne sigui capaç d’aprehendre les peculiaritats i de les maneres del pensament oriental, coneixent les principals escoles i tradicions, els conceptes i les teories més importants de la filosofia oriental i els seus contextos culturals.

  Que l'alumne sigui capaç de desenvolupar habilitats bàsiques de comparació entre la filosofia occidental i els productes culturals equivalents d'altres civilitzacions, sabent-ne apreciar i respectar la pluralitat i la riquesa de les diferents idees, cultures i costums.

  Que l'estudiant sigui capaç d'adquirir un coneixement fonamental dels autors, teories, conceptes, problemes, arguments i textos que constitueixen la història de la filosofia catalana, la seva connexió amb el context espanyol i europeu corresponent, així com les interpretacions més importants a les quals tals autors i obres han donat lloc.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir coneixements de llengües clàssiques, amb l’objectiu principal de poder així accedir en millors condicions a les fonts originals del pensament filosòfic i de la tradició humanística.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir coneixements i habilitats de lectura-traducció generals de les llengües clàssiques (llatí i grec).

  Que l'alumne sigui capaç de reconèixer i identificar els aspectes i motius fonamentals de la cultura clàssica llatina, el seu paper mediador en la història i la seva pervivència al món contemporani.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir coneixements i habilitats de lectura-traducció i de conversa generals d'una llengua estrangera moderna.

  Que l'alumne sigui capaç de llegir i traduir textos filosòfics bàsics en llatí, i, com a mínim, de poder seguir un text filosòfic grec en edició bilingüe reconeixent els termes i conceptes fonamentals.

  Que l'alumne sigui capaç de llegir i traduir textos filosòfics bàsics en una llengua estrangera moderna.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per reconèixer i usar amb propietat alguns dels termes filosòfics llatins i grecs més importants, podent incorporar tals coneixements al comentari dels textos filosòfics.

  Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per reconèixer i usar amb propietat alguns dels termes filosòfics més importants d'una llengua estrangera moderna, i pugui incorporar aquests coneixements al comentari dels textos filosòfics.

  Que l'alumne es familiaritzi amb el món de l'empresa cultural (editorials, museus, etc.), i n'aprengui les possibles formes de funcionament intern, les problemàtiques i les estratègies professionals fonamentals.

  Que l'alumne es familiaritzi amb la docència de la filosofia a l'Educació Secundària, coneixent per dins algun centre, com estan organitzats el personal i els ensenyaments, com es dissenyen actualment els programes didàctics de la filosofia, com s'imparteixen les classes i com s'avalua els alumnes.

 • Competències bàsiques garantides.

  Per al nivell de Grau en Filosofia, d'acord amb el que figura en el Marco Español de Qualificacions pera la Educación Superior (MECES), es garantiran les següents competències bàsiques:

  A. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements de l'àrea de la Filosofia i les Humanitats a partir de la base adquirida en l'educació secundària general, i se situïn en un nivell que, recolzant-se en llibres de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquin coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudis esmentat.

  B. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

  C. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

  D. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

  E. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia