Normativa

NORMATIVA ACADÈMICA GRAU EN FILOSOFIA
CAPÍTOL I. INGRÉS I ADMISSIONS

Article 1
1. Per a ser admès com a estudiant de primer curs en el títol de Grau en Filosofia, a més de complir els requisits exigits en la legislació vigent per a accedir a estudis universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional, es requereix presentar la sol·licitud d'ingrés.
2. Els candidats que obtinguin resolució favorable a la seva sol·licitud, complint amb tots els requisits legals, així com amb les condicions d'ingrés i els criteris de selecció, rebran la Carta d'Admissió que els possibilitarà fer la matrícula a la universitat.
3. L’estudiant que inicia estudis de primer curs i no vol matricular-se de curs sencer, haurà de matricular com a mínim 30 crèdits el primer any.

Article 2
1. La sol·licitud d'ingrés per a la incorporació en cursos superiors a primer està condicionada a l'existència de places vacants en el curs per al qual se sol·licita l'ingrés i al compliment dels requisits legals establerts amb caràcter general, així com dels propis del present Grau.
2. La sol·licitud s'ha de fer en els terminis establerts a l'efecte presentant la documentació preceptiva entre la qual, en tot cas, s'adjuntarà certificat acadèmic oficial dels estudis efectuats.
3. Els estudiants procedents d'altres universitats podran ser admesos tot i que no tinguin superades totes les matèries i crèdits corresponents al primer curs del pla d'estudis, sempre que matriculin com a mínim 30 crèdits del pla d'estudis per al qual sol·liciten ingrés.

CAPÍTOL II: CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS I PERMANÈNCIA EN EL GRAU
Article 3

1. Els estudiants matriculats disposen de 5 convocatòries d’examen per cada assignatura, la 5à. convocatòria per poder presentar-se l’haurà de sol·licitar per escrit adreçat als òrgans competents, la resposta favorable del degà de la facultat a la sol·licitud serà condició per poder presentar-se a l’examen, si no supera aquesta darrera convocatòria l’estudiant esgota el límit màxim de convocatòries permeses i automàticament el seu expedient queda tancat sense possibilitat d’obtenir el títol de Grau en Filosofia.
2. L’estudiant de curs sencer 60 crèdits ECTS que no ha superat cap assignatura de primer curs durant dos anys consecutius no podrà matricular-se de nou un tercer any al Grau en Filosofia.

Article 4
La condició d'estudiants es perd per alguna de les situacions següents:
a) Finalització dels estudis i obtenció d'aquest títol de grau.
b) Trasllat de l'expedient a una altra universitat, a petició expressa de l'estudiant.
c) Interrupció dels estudis per decisió de l'estudiant.
d) Sanció disciplinària que impliqui la seva expulsió, una vegada que la resolució sigui ferma.
e) Impossibilitat de continuar els estudis començats com a conseqüència d'haver esgotat el nombre màxim de convocatòries establertes per a les assignatures en aquesta Normativa.
f) Incompliment dels requisits de permanència en primer curs o cursos superiors establerts en aquesta normativa.
g) Incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb les Universitats.
h) Baixa voluntària.

CAPÍTOL III. MATRÍCULA, CONVOCATÒRIES I PAS DE CURS
Article 5.

1. La unitat administrativa de matrícula és l'assignatura, de manera que la matrícula mínima, amb caràcter general, és de 3 crèdits ECTS.
2. La matrícula es realitza a l'inici de cada any acadèmic per a tots dos semestres. A l'inici de cada semestre s'obrirà un termini de sol·licitud de modificació de matrícula.
3. La matrícula del pla d'estudis ha de seguir la seqüència anual fixada en el Projecte Formatiu (en l'estructura d'aquest pla) sense que sigui possible matricular una assignatura sense haver-ho fet amb anterioritat o simultàniament de les precedents.
4. Serà necessari renovar la matrícula de les assignatures pendents de caràcter obligatori (tipus FB, OB i TFG), si n'hi ha, per poder realitzar matrícula de noves assignatures.
5. No podran ser novament matriculats els crèdits ja superats o els que figuren com a adaptats o reconeguts en l'expedient de l'estudiant.

Article 6
1. La matrícula d'una assignatura dóna dret a dues convocatòries d'avaluació, amb qualificació final, una ordinària i una altra extraordinària, excepte si en la convocatòria extraordinària s'ha esgotat el nombre màxim de convocatòries permès en aquesta Normativa.
2. Tot estudiant té dret a quatre convocatòries més una cinquena extraordinària en cada assignatura.
3. La primera i segona convocatòria d'avaluació es computaran successivament sempre que s'hagi realitzat la matrícula. La tercera, quarta o cinquena l’alumne podrà sol·licitar la presentació a l’examen en els terminis establerts abans de la convocatòria d’examen.

Article 7
1. En els terminis establerts a aquest efecte, l'estudiant podrà sol·licitar, en escrit degudament motivat, l'anul·lació o renúncia al dret de convocatòria en la tercera, quarta o cinquena convocatòria.
2. De les resolucions a què es refereix l'apartat anterior es donarà compte a totes les instàncies afectades.

Article 8
1. L'estudiant matriculat en el primer curs que no superi cap assignatura l'any acadèmic corresponent, entre les convocatòries ordinària i extraordinària, causarà baixa en els estudis.
2. L'estudiant matriculat que, després de la celebració de la convocatòria extraordinària, tingui  assignatures pendents però hagi superat almenys 42 ECTS del curs en què estigui matriculat, podrà matricular-se d'assignatures del següent curs fins a un límit de 78 ECTS.
3. Es pot també matricular d'assignatures d'un curs superior fins a un límit màxim de 60 ECTS, l'estudiant que hagi superat un mínim de 36 ECTS del curs en què està matriculat i no tingui assignatures pendents prèviament matriculades.

Article 9
1. D'acord amb els procediments i terminis establerts per a l'abandonament del grau, un estudiant podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula en el grau mitjà d'instància dirigida a l'autoritat competent. L'anul·lació acadèmica té efectes en l'expedient de l'estudiant; els reintegraments de taxes i exempcions de quotes que siguin procedents es regiran segons el que estableixen els òrgans competents i que es publicaran en les instruccions de matrícula de cada any.
2. L'anul·lació comprendrà la totalitat d'assignatures matriculades per un o els dos semestres, excepte en aquells casos en què, per causes excepcionals, de forma individual i raonada l'estudiant sol·liciti l'anul·lació d'una o diverses assignatures.

Article 10
El reconeixement i la transferència de crèdits es duran a terme d'acord amb les disposicions regulades en el marc legislatiu vigent, així com a la normativa específica desenvolupada a aquest efecte.

Disposició addicional
Referències genèriques. Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per als que en aquesta normativa s'utilitza la forma de masculí genèric s'han d'entendre aplicables, indistintament, a dones i homes

DISPOSICIONS FINALS

Primera. situacions excepcionals
Per a la resolució de qüestions que sorgeixin en la interpretació o aplicació d'aquesta normativa, així com per l'adopció de mesures en els casos i situacions no previstes en elles, prevaldrà el que estableix el marc legislatiu universitari.

Segona. Entrada en vigor
La present normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en la forma que estigui determinat en les universitats que imparteixen aquest títol.