Objectius i Competències

 • Competències generals
  • CG1 - Comprendre i utilitzar la terminologia precisa, els recursos idonis i la documentació adequada per a formular raonaments i judicis crítics ben argumentats en cadascun dels àmbits disciplinaris del grau.
  • CG2 - Identificar i analitzar els factors de caràcter ètic presents en situacions conflictives rellevants de l’actualitat filosòfica, político-social i econòmica, contrastant les propostes teòriques més destacades mitjançant la deliberació, el diàleg.
  • CG3 - Comprendre i contrastar les diferents alternatives de solució propostes en els diversos marcs teòrics a situacions problemàtiques de l’àmbit filosòfic, polític -social i econòmic actual, utilitzant les eines d’anàlisi pertinents i relacionant-les amb els principis ètics estudiats.
  • CG4 - Utilitzar de manera eficient les eines metodològiques pròpies de l’àmbit de les ciències socials i humanes per localitzar i interpretar críticament fonts, dades i informació, aplicant-les a les activitats i tasques proposades en els diferents àmbits d’estudi.
  • CG5 - Identificar i analitzar els elements més significatius que integren i conformen les diferents realitats socials per interpretar-les i explicar-les des d’un enfocament sistèmic a través de models holístics propis de les àrees de coneixement del grau (filosofia, política i economia).
 • Competències transversals
  • CT1 - Demostrar un domini oral i escrit excel·lent en llengua castellana amb capacita per a comunicar-se utilitzant la terminologia i les tècniques acceptades en els perfils professionals corresponents. Nivell C1 del MCER.
  • CT2 - Comunicar de manera eficaç en anglès utilitzant la terminologia i les tècniques acceptades en els perfils professionals corresponents. Nivell B2 del MCER.
  • CT3 - Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat a través del treball en un equipo de caràcter interdisciplinari.
  • CT4 – Integrar-se i col·laborar de forma activa en la consecució d’objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.
  • CT5 – Inclinar-se positivament cap al bé moral d’un mateix o dels altres, és a dir, cap a tot el que és o significa bé, vivència de sentit, realització de la persona, sentit de justícia, i perseverar en aquest bé moral.
 • Competències específiques
  • CE01 - Seleccionar els principis teòrics adequats de les principals teories i enfocaments treballats en el grau per a argumentar des de diferents perspectives i recolzant tals arguments mitjançant la utilització de metodologies d’anàlisi, paradigmes i conceptes propis de les Ciències Socials i Humanes.
  • CE02 - Interrelacionar les diferents teories que intervenen en les disciplines del grau i les propostes (polítiques, econòmiques, sociològiques) que expliquen l’ organització de les societats contemporànies.
  • CE03 - Analitzar la Filosofia, Política i Economia tenint en compte les diferents disciplines del grau a través de la identificació dels problemes, la recollida i anàlisi de dades i la interpretació dels resultats.
  • CE04 - Identificar, contrastar i avaluar en diferents programes polítics quins elements de les seves propostes estan orientats a la millora de la vida social, utilitzant les eines metodològiques adequades.
  • CE05 - Demostrar coneixement i comprensió dels conceptes bàsics desenvolupats en l’àmbit de la filosofia, la política i l’economia, aplicant-los a tasques de reflexió crítica i argumentada sobre un concepte, tema o noció del camp filosòfic, històric, polític, econòmic o social.
  • CE06 - Formular problemes de contingut polític, econòmic i social, identificant les fonts necessàries per a l’elaboració d’una anàlisi diagnòstica de la situació i proposar una síntesi dels resultats obtinguts.
  • CE07 - Emetre judicis que incloguin una reflexió ètica sobre temes fonamentals de caràcter filosòfic, polític, social i econòmic en un context representatiu de la societat tant internacional como local.
  • CE08 - Identificar els reptes plantejats en les diferents àrees d’interès i anàlisi de la realitat estudiats en el grau, indicant així mateix les condicions i recursos que permetrien afrontar-los des de diversos enfocaments teòrics.
  • CE09 - Analitzar els aspectes socioeconòmics implicats en les polítiques socials actuals tant les que afecten l’àmbit públic com el privat per a avaluar i comparar els possibles beneficis i retorns esperats.
  • CE10 - Demostrar una utilització a nivell bàsic de les metodologies i tècniques d’anàlisi de dades en l’àmbit de les Ciències Socials aplicant-les a l’elaboració de diagnòstics i dictàmens.
  • CE11 - Valorar la contribució de les diferents disciplines del grau i la seva complementarietat en la interpretació de la realitat social, així como les seves possibles limitacions, col·laborant en equips multidisciplinaris.
  • CE12 - Identificar les propostes político-socials i econòmiques que afavoreixen o dificulten la integració de persones i col·lectius en risc d’exclusió social o altre formes de marginació i/o discriminació.
  • CE13 - Reconèixer i valorar els aspectes normatius, el marc de drets i deures inherents a l’exercici de la ciutadania i de la professió.
  • CE14 - Conèixer les principals institucions, processos i polítiques de diferents països, per analitzar i valorar possibles escenaris de política internacional, aplicant el mètode comparat.
 • Competències itinerari formatiu en Filosofia

  CEF1 Conèixer i comprendre les idees i els sistemes de pensament dels principals autors i corrents de la història de la filosofia.
  CEF2 Conèixer i comprendre les idees i els sistemes de pensament filosòfics fonamentals de camps com la metafísica, l'Antropologia, l'Epistemologia, la Lògica, l'Ètica, la Teoria Política i l'Estètica.
  CEF3 Relacionar conceptes, sintetitzar idees i elaborar arguments que permetin abordar preguntes filosòfiques fonamentals.
  CEF4 Relacionar i comparar textos de diverses èpoques o tradicions filosòfiques.
  CEF5 Expressar les pròpies idees al voltant dels temes filosòfics plantejats de forma conceptualment clara i metodològicament rigorosa.
  CEF6 Aplicar els coneixements filosòfics adquirits en les matèries històriques i en les matèries sistemàtiques en contextos i situacions diferents.
  CEF7 Conèixer i analitzar els fonaments de l'acció moral humana, detectar els seus problemes i els seus efectes en les societats contremporáneas.
  CEF8 Proposar possibles compromisos ètics i socials a assumir pels professionals de les àrees del títol a partir de l'anàlisi de la realitat social i dels problemes que en ella es produeixen.
  CEF9 Reconèixer i respectar la diversitat cultural, el pluralisme religiós i les diferents formes d'afrontar les preguntes filosòfiques fonamentals.