Normativa

NORMATIVA ACADÈMICA ESPECÍFICA DEL TÍTOL DE GRAU EN FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA PER LES UNIVERSITATS PONTIFICIA COMILLAS, DEUSTO I RAMON LLULL

CAPÍTOL I. INGRÉS I ADMISSIONS

Article 1
1. Per a ser admès com a estudiant de primer curs en el títol de Grau en Filosofia, Política i Economia, a més de complir els requisits exigits en la legislació vigent per a accedir a estudis universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional, es requereix presentar la sol·licitud d'ingrés en la forma i terminis determinats en cadascuna de les universitats que imparteixen el grau i superar les proves de selecció establertes a l'efecte.
2. Els candidats que obtinguin resolució favorable a la seva sol·licitud, complint amb tots els requisits legals, així com amb les condicions d'ingrés i els criteris de selecció, rebran la Carta d'Admissió que els possibilitarà fer la matrícula a la universitat en la qual la haguessin presentat.
3. Els estudiants que siguin admesos a la Universitat Pontifícia Comillas cursaran el grau en la modalitat d'impartició no presencial, mentre que els que siguin admesos a les Universitats de Deusto i Ramon Llull el cursaran en la modalitat d'impartició semipresencial.
4. Un estudiant podrà canviar d'una a una altra modalitat d'impartició dels ensenyaments, (de modalitat semipresencial a modalitat no presencial o viceversa), el que pot implicar, si s'escau, el canvi d'Universitat de matrícula. Aquest canvi només es pot fer una vegada al llarg del títol, amb caràcter excepcional i per raons justificades. Per a això, haurà de presentar escrit al responsable de la titulació del centre en el qual estigui matriculat i haurà de ser autoritzat pels degans dels tres centres perquè segueixi el procediment administratiu corresponent.
5. El grau en les tres universitats que l'imparteixen pot cursar-se en règim de dedicació a temps complet o a temps parcial.

5.1. Estudiant en règim de dedicació a temps complet: qui sol·licita el seu ingrés en els estudis de Grau, rep admissió i realitza matrícula d'entre 36 i 60 crèdits ECTS.
5.2. Estudiant en règim de dedicació a temps parcial: qui sol·licita el seu ingrés en els estudis de Grau, rep admissió i realitza matrícula d'entre 6 i 30 crèdits ECTS, sigui per raó de necessitats educatives especials, compatibilització amb activitat laboral, atenció familiar o altres.
5.3. L'estudiant que vulgui acollir-se al règim parcial de dedicació haurà de presentar en la sol·licitud d'ingrés les motivacions que el justifiquen.
5.4. Un estudiant pot canviar el règim de dedicació (de temps complet a temps parcial o viceversa) d'un any acadèmic a un altre, si les seves circumstàncies personals varien, per a això ha de sol·licitar per escrit amb anterioritat a l'inici del termini per fer la matrícula a la autoritat competent, exposant les raons que el motiven.

Article 2
1. La sol·licitud d'ingrés per a la incorporació en cursos superiors a primer està condicionada a l'existència de places vacants en el curs per al qual se sol·licita l'ingrés i al compliment dels requisits legals establerts amb caràcter general, així com dels propis del present Grau.
2. La sol·licitud s'ha de fer en els terminis establerts a l'efecte presentant la documentació preceptiva entre la qual, en tot cas, s'adjuntarà certificat acadèmic oficial dels estudis efectuats, així com una exposició de les raons que motiven el trasllat d'Universitat.
3. Els estudiants procedents d'altres universitats podran ser admesos tot i que no tinguin superades totes les matèries i crèdits corresponents al primer curs del pla d'estudis, sempre que es puguin reconèixer com a mínim 30 crèdits del pla d'estudis per al qual sol·liciten ingrés.
4. Així mateix, el trasllat per obtenir el títol de Grau per les Universitats Pontifícia Comillas, Deusto i Ramon Llull exigeix ​​que es realitzi matrícula d'almenys un 25% dels crèdits d'aquest títol.

 

CAPÍTOL II: CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS I PERMANÈNCIA EN EL GRAU

Article 3
La permanència de l'estudiant en les tres Universitats està condicionada per la seva aptitud, aprofitament personal i compliment dels deures universitaris, atenent al marc legal vigent.

Article 4
1. Els estudiants matriculats en el règim de dedicació a temps complet que cursin el grau disposaran d'un màxim de 7 cursos acadèmics per finalitzar el grau.
2. Els estudiants matriculats en règim de dedicació a temps parcial podran superar el límit màxim dels 7 cursos acadèmics, sempre que no esgotin el límit màxim de convocatòries permeses, i sempre que no hagin transcorregut més de 10 anys des de la primera matrícula.

Article 5
La condició d'estudiants es perd per alguna de les situacions següents:
a) Finalització dels estudis i obtenció d'aquest títol de grau.
b) Trasllat de l'expedient a una altra universitat, a petició expressa de l'estudiant.
c) Interrupció dels estudis per decisió de l'estudiant durant dos anys consecutius.
d) Sanció disciplinària que impliqui la seva expulsió, una vegada que la resolució sigui ferma.
e) Impossibilitat de continuar els estudis començats com a conseqüència d'haver esgotat el nombre màxim de convocatòries establertes per a les assignatures en aquesta Normativa.
f) Incompliment dels requisits de permanència en primer curs o cursos superiors establerts en aquesta normativa.
g) Incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb les Universitats.
h) Baixa voluntària.

CAPÍTOL III. MATRÍCULA, CONVOCATÒRIES I PAS DE CURS

Article 6.
1. La unitat administrativa de matrícula és l'assignatura, de manera que la matrícula mínima, amb caràcter general, és de 6 crèdits ECTS.
2. La matrícula es realitza a l'inici de cada any acadèmic per a tots dos semestres. A l'inici de cada semestre s'obrirà un termini de sol·licitud de modificació de matrícula, al primer per a les assignatures de tots dos semestres, en el segon per a aquest semestre (inclosa la possibilitat de nova matrícula per al segon semestre). L'estudiant haurà de presentar sol·licitud degudament raonada, que serà resolta per l'òrgan competent.
3. La matrícula d'un curs complet és de 60 crèdits ECTS, i no podrà excedir dels 60 crèdits de nova matriculació.
4. El còmput dels crèdits dels quals es pot matricular l'estudiant en cada curs, tant en règim de dedicació a temps complet com a temps parcial, es realitzarà tenint en compte la matrícula d'assignatures pendents i les de nova matriculació.
5. Quan l'estudiant pertanyi al règim de dedicació a temps parcial haurà de comptar per a la matrícula de les assignatures amb l'assessoria i vistiplau del tutor o coordinador de curs.
6. La matrícula del pla d'estudis ha de seguir la seqüència anual fixada en el Projecte Formatiu (en l'estructura d'aquest pla) sense que sigui possible matricular una assignatura sense haver-ho fet amb anterioritat o simultàniament de les precedents.
7. Serà necessari renovar la matrícula de les assignatures pendents de caràcter obligatori (tipus FB, OB i TFG), si n'hi ha, per poder realitzar matrícula de noves assignatures.
8. No podran ser novament matriculats els crèdits ja superats o els que figuren com a adaptats o reconeguts en l'expedient de l'estudiant.

Article 7
1. La matrícula d'una assignatura dóna dret a dues convocatòries d'avaluació, amb qualificació final, una ordinària i una altra extraordinària, excepte si en la convocatòria ordinària s'ha esgotat el nombre màxim de convocatòries permès en aquesta Normativa.
2. Tot estudiant té dret a quatre convocatòries consecutives en cada assignatura sempre que no hagi perdut la condició d'estudiant d'acord amb el que disposa l'article 5 d'aquesta normativa.
3. Les convocatòries d'avaluació es computaran successivament sempre que s'hagi realitzat la matrícula i no s'exerceixi el dret a l'anul·lació o renúncia de la convocatòria.
4. En els cursos superiors a primer l'òrgan competent podrà concedir dues convocatòries addicionals, a sol·licitud escrita i raonada de l'estudiant en un màxim de quatre assignatures al llarg dels seus estudis en la titulació.
5. En tots els cursos i circumstàncies contemplades en aquesta Normativa l'avaluació de les dues últimes convocatòries seran competència d'un tribunal designat per l'òrgan competent.

Article 8
1. En els terminis establerts a aquest efecte, l'estudiant podrà sol·licitar, en escrit degudament motivat, l'anul·lació o renúncia al dret de convocatòria.
2. De les resolucions a què es refereix l'apartat anterior es donarà compte a totes les instàncies afectades.

Article 9
1. L'estudiant matriculat en el primer curs que no superi l'any acadèmic corresponent, entre les convocatòries ordinària i extraordinària, 12 ECTS en el cas d'estudiants en règim de dedicació a temps complet i 6 ECTS en el cas d'estudiants en règim de dedicació a temps parcial, causarà baixa en els estudis.
2. L'estudiant matriculat que, després de la celebració de la convocatòria extraordinària, tingui  assignatures pendents però hagi superat almenys 42 ECTS del curs en què estigui matriculat, podrà matricular-se d'assignatures del següent curs fins a un límit de 78 ECTS.
3. Es pot també matricular d'assignatures d'un curs superior fins a un límit màxim de 60 ECTS, l'estudiant que hagi superat un mínim de 36 ECTS del curs en què està matriculat i no tingui assignatures pendents prèviament matriculades.
4. Els estudiants en règim de dedicació a temps complet han de superar el primer curs, com a màxim, en 3 anys acadèmics consecutius.

Article 10
1. D'acord amb els procediments i terminis establerts per a l'abandonament del grau, un estudiant podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula en el grau mitjà d'instància dirigida a l'autoritat competent. L'anul·lació acadèmica té efectes en l'expedient de l'estudiant; els reintegraments de taxes i exempcions de quotes que siguin procedents es regiran segons el que estableixen els òrgans competents i que es publicaran en les instruccions de matrícula de cada any.
2. L'anul·lació comprendrà la totalitat d'assignatures matriculades per un o els dos semestres, excepte en aquells casos en què, per causes excepcionals, de forma individual i raonada l'estudiant sol·liciti l'anul·lació d'una o diverses assignatures.

Article 11
El reconeixement i la transferència de crèdits es duran a terme d'acord amb les disposicions regulades en el marc legislatiu vigent, així com a la normativa específica desenvolupada a aquest efecte.

Disposició addicional
Referències genèriques. Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per als que en aquesta normativa s'utilitza la forma de masculí genèric s'han d'entendre aplicables, indistintament, a dones i homes

DISPOSICIONS FINALS

Primera. situacions excepcionals
Per a la resolució de qüestions que sorgeixin en la interpretació o aplicació d'aquesta normativa, així com per l'adopció de mesures en els casos i situacions no previstes en elles, prevaldrà el que estableix el marc legislatiu universitari.

Segona. Entrada en vigor
La present normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en la forma que estigui determinat en les universitats que imparteixen aquest títol.