Accés

SESSIONS INFORMATIVES: ANUL·LADES AMB MOTIU DEL COVID-19 

Accés
Tal como s’estableix en la corresponent normativa acadèmica (art.1), per a ser admès com a estudiant de primer curs a les Facultats de les Universitats que imparteixen el Grau conjunt en Filosofia, Política i Economia, cal acreditar el compliment del conjunt de requisits necessaris per a cursar ensenyaments universitaris oficials de Grau en Universitats espanyoles, tal i com s’estableix en la legislació vigent.
Addicionalment, per a ser admès en el Grau en Filosofia, Política i Economia cal haver-hi sol·licitat l’ingrés en la forma i termini determinats, així com superar les proves de selecció establertes per la Comissió d’Admissions del Grau. La resolució de les admissions és competència col·legiada dels Degans de les Facultats responsables del grau.

Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

  1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
  2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
  3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
  4. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

PROVA D'ADMISSIÓ:  Escollir un dia de la següent proposta de dates
1 d'abril 2020 de 17 a 19 h.. (anul·lada amb motiu del COVID-19)
13 de maig 2020 de 16h (online)
1 de juliol  2020 de 10.00 a 12 h.
22 de juliol 2020 de 10.00 a 12 h.
 * prova extraordinària 3 de setembre 2020 de 10.00 a 12 h.
* prova extraordinària 13 d'octubre 2020 a les 10.30h. 

Et pots incriure a les proves d'admissió en l'enllaç següent: https://www.filosofia.url.edu/inscripci%C3%B3-proves-d%E2%80%99admissi%C3%B3-grau-filosofia-pol%C3%ADtica-i-economia

Procés i criteris d’admissió (Adaptació)

Arran de la crisi del COVID 19, les tres Universitats que imparteixen el títol han decidit reduir els criteris que es tindran en compte en el procediment d’admissió al present Grau als següents:
1) Expedient acadèmic
2) Escrit redactat pel candidat/a amb l’exposició detallada de les raons i motivacions per a cursar el grau

Els criteris d’admissió descrits, així com els indicadors que es valoraran, junt amb la ponderació dels mateixos i la font que s’utilitzarà en cada cas, es detallen en la taula següent:

Criteris de valoració

Indicador

Font

Ponderació

1. Expedient acadèmic

Nota mitjana

Certificació acadèmica

60%

2. Redacció

Motivació i interès pel grau

Escrit

40%

Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.

Perfil d’ingrés
Persones interessades en l’àmbit polític i social. Els processos de participació ciutadana en la societat civil i en les organitzacions governamentals. Així com pels processos de negociació i resolució de conflictes. Amb una actitud positiva envers el canvi i la millora de les societats en un entorn de globalització.
El futur alumne d’aquest grau hauria de ser una persona àmpliament formada en coneixements generals, amb gran interès en conèixer la realitat econòmica nacional i internacional i amb el desig d’esdevenir un agent de transformació social.
Posseir curiositat intel·lectual i inclinació per l’exercici metòdic de la reflexió i del qüestionament crític sobre els problemes de l’existència humana.
Estar disposat a dialogar amb altres, a respectar la diversitat dels punts de vista, i a formular-se judicis autònoms.

 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya