Pla d'estudis

El títol s’organitza en tres mòduls i un treball final pràctic, consistent en el seguiment d’un cas hospitalari. Els mòduls consten de classes teòriques sobre aspectes específics d’ètica, bioètica, antropologia, diversitat religiosa, diversitat cultural, sociologia i sobre aspectes de la pastoral hospitalària i de la gestió del dol.

Mòduls
Ètica i Bioètica (5 ECTS)

Aquest mòdul  oferirà els coneixements bàsics en ètica i bioètica: Els conceptes fonamentals de l’ètica. El fet de la moralitat: la qüestió de la fonamentació. Relativisme vs universalisme. El problema del mal moral. Reflexions a l’entorn del nihilisme. Emotivisme. Ètiques teleològiques. Hedonisme, Epicur, Aristòtil, Utilitarisme, Tomàs d’Aquino. Ètiques deontològiques: Estoïcisme, Sèneca, Kant. Breu panoràmica del moment actual. Fonaments de bioètica i de biologia. La bioètica personalista. Comitès d’ètica clínica. L’Eutanàsia. Mort cerebral i mort de l’esser humà. Experimentació amb humans. Transplantaments d’òrgans. Bioètica i biodret: decisions legals i ètiques.
Antropologia i diversitat religiosa i cultural (5 ECTS)
Aquest mòdul presentarà els orígens antropològics, la diversitat religiosa i cultural: Els orígens de la medicina occidental. La malaltia en les cultures del continent americà (Amèrica del Nord, Central i del Sud). Malaltia i diversitat cultural en el continent africà (Àfrica del Nord o mediterrània, Àfrica tropical o subsahariana). El sistema medicinal xinès. Sanació i medicina a Filipines. La cura a la Federació Russa. Medicina tradicional japonesa. Diàleg ecumènic i interreligiós. Visió general entorn de la definició de religió i models de classificació. Espiritualitat de les grans religions del món: El zoroastrisme, l’hinduisme, el budisme, el taoisme, el xintoisme, el judaisme, el cristianisme, l’islam. Religió i modernitat: els nous moviments religiosos. Teologia Cristiana de les religions, el Concili Vaticà II. Les religions davant el diàleg interreligiós: reptes de futur. Poden dialogar/pregar juntes les religions?. Mística i diàleg Interreligiós (ensenyances i testimonis de mestres espirituals).
Sociologia, acompanyament pastoral hospitalari i gestió del dol (5 ECTS)
Aquest mòdul oferirà coneixements culturals sociològics envers la mort i recursos per afrontar i acompanyar el malalt i la família en la pèrdua: Què és la mort? Què vol dir morir-se? La mort com un fet personal i la mort com un fet social. Cultures de la mort a Àsia i a Àfrica. La mort a Occident. La medicalització de la mort/la mort tecnològica. El tanshumanisme. Religió i mort. La mort cristiana. El context hospitalari i sociosanitari actual. Necessitats espirituals de la persona malalta. Acompanyament al malalt i a la família. Acompanyament al morir i al dol.
Treball final pràctic (5 ECTS)
Treball final pràctic supervisat per un tutor consistent en el seguiment  d’un cas hospitalari.

Total crèdits ECTS: 20

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya