Estructura

El Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència està dissenyat segons el RD 99/2011 de 28 de gener que regula l'estructura dels estudis oficials de doctorat. L'alumne podrà cursar aquesta formació amb dedicació a temps complet (3 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 2 anys més per a la presentació de la tesi doctortal) o a temps parcial (5 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 3 anys més per a la presentació de la tesi doctortal)).

Es desenvoluparan un conjunt d'activitats formatives distribuïdes al llarg dels cursos en funció del seu Document d'Activitats Personalitzat consensuat amb el seu tutor i director l'objectiu últim és la realització de la tesi doctoral.

Després de l'aprovació per part de l'ANECA de les modificacions introduïdes en el Programa de Doctorat en Filosofia "Humanisme i Transcendència" (juliol 2017), les activitats formatives que han de realitzar els alumnes (sigui a temps complet o a temps parcial) són les següents:

Obligatòries:
• Complements de Formació (si cal, obligatoris tots els que quedin establerts; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu.).
Alumnes a temps complet i a temps parcial: 1r any.

• Taller de Gestió Bibliogràfica, 15 h obligatòries; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu.
Alumnes a temps complet i a temps parcial: preferentment al 1r any.

• Taller de Redacció Científica, 10 h obligatòries; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu.
Alumnes a temps complet: preferentment al 1r o 2n any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 2n any.

• Seminari d'Investigació, 20 h obligatòries; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu.
S'ofereixen Seminaris al llarg de tot el Programa de Doctorat.

• Jornada de Doctorands, 10 h obligatòries; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu.
Es podrà dur a terme al llarg de tot el Programa de Doctorat.

• Assistència a un Congrés i presentació d’una comunicació a un Congrés, obligatòries; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu.
Alumnes a temps complet: preferentment al 2n any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 3r any.

• Publicació de Resultats: és obligatori fer com a mínim una ressenya bibliogràfica i un article o capítol de llibre en el curs de la permanència de l'estudiant al Programa; si se’n fan més, tindran caràcter optatiu. Les publicacions que es facin en revistes han de ser-ho en revistes de nivell “C” al CIRC o al CARHUS com a mínim.
Alumnes a temps complet: preferentment al 2n any i 3r any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 3r i 4rt any.

Recomanades:

• Estades en Centres Internacionals d'Investigació.
Alumnes a temps complet: 2n i 3r any.
Alumnes a temps parcial: 3r i 4rt any.

Activitats programades pel curs 2020-2021

1. Taller de Redacció Científica. 10 hores. Prof. Armando Pego. Sessió inicial: 21 d’octubre de 2020 de 19:00 a 20:00h (Aula del Màster). Aquest dia s'informarà de les activitats del Taller.
2. Taller de Gestió Bibliogràfica. 15 hores. Diverses sessions durant el mes de maig de 2021. S'informarà oportunament.
3. Seminaris d'Investigació. Habitualment 20/30 hores. Seminaris de recerca en els quals els professors i els doctorands presenten a la resta de participants les seves activitats i resultats d'investigació. Opcions:
a) Concepcions de la persona en la història. Filosofia de l’educació: Edith Stein. Dr. Francesc Torralba. Primer semestre (del 6 d’octubre 2020 al 15 de gener 2021), dimarts, 17.00 - 19.00h.
b) Religió i Cultura. Europa: el nihilisme modern i les seves respostes. Dr. Ignasi Boada. Segon semestre (del 10 de febrer de 2021 al 4 de juny 2021), dimecres, 19.00 - 21.00h.
c) La qüestió metafísica. Dr. Joan Martínez Porcell. Segon semestre (del 10 de febrer de 2021 al 4 de juny de 2021), dimecres, 17.00 – 19.00h.
d) Veritat i raó. Ment, ciència i societat. Qüestions actuals. Dr. Ricardo Mejía. Primer semestre (del 6 d’octubre de 2020 al 15 de gener de 2020), dimarts, 19.00 - 21.00h.
e) V.S. Soloviov: de la Teocràcia a l’Apocalipsi. Dr. Carles Llinàs. Segon semestre (del 9 de febrer 2021 al 4 de juny de 2021), dimarts, 17.00 - 19.00h.
f) Art i bellesa en la història. Dr. Jaume Aymar. Segon semestre (del 9 de febrer 2021 al 4 de juny de 2021), dimarts, 19.00 – 21.00h.
g) Grans literats i corrents literaris. Poètica, narrativa i psicoanàlisi. Dr. Armando Pego. Primer semestre (del 7 d’octubre 2020 al 15 de gener 2021), dimecres, 17.00 - 19.00h.
h) Clàssics de l’Humanisme cristià. Segle XX: de Mauriac a Greene. Dra. Sílvia CollVinent. Primer semestre (del 8 d’octubre de 2020 al 15 de gener de 2021), dijous, 19.00 - 21.00h.
i) El Déu de la fe i el Déu dels filòsofs. Dr. Carles Llinàs. Primer semestre (del 6 d’octubre de 2020 al 15 de gener de 2021), dimarts, 17.00 - 19.00h.

4. Jornades de Doctorands.
10 hores. Jornades en les quals els professors i els doctorands presenten les seves activitats de recerca als altres professors i doctorands del Programa. Segon dilluns de cada mes, a partir d'octubre de 2020, de 17 h. a 18 h. Coordinador: Dr.Carles Llinàs.

Altres activitats (han de ser acordades entre el doctorand i el seu tutor/director):

5. Assistència i presentació de Comunicacions a Congressos.
6. Publicació de Resultats.
7. Estades en Centres Internacionals d'Investigació (recomanat). Durada orientativa: 3 mesos (450h), si es vol que valguin per a la menció internacional del doctorat. Les estades també poden ser de 40 hores durant una setmana. Es preveu que un 10 % dels alumnes realitzin una estada en una universitat estrangera. Han de ser aprovades per la CAPD.

OBSERVACIONS GENERALS IMPORTANTS:

* Els alumnes poden realitzar, sota l'orientació i la supervisió del seu Tutor/Director, totes aquelles activitats organitzades per altres institucions que considerin adients al seu procés de formació. Caldrà presentar la corresponent certificació de cadascuna d'elles.
* Els alumnes realitzaran totes aquestes activitats al llarg dels 3 o 5 cursos que duri la seva dedicació, completa o parcial, al Programa de Doctorat.
* Els doctorands hauran d'incloure totes les activitats realitzades cada curs al Document d'Activitats del Doctorand (DAD), que serà validat pel Tutor/Director.
* Abans de la finalització del primer curs des de la seva admissió, el doctorand ha d'elaborar un Pla de Recerca, avalat pel Tutor/Director, que inclourà si més no els següents apartats: dades identificatives del doctorand i del director o codirectors de la tesi, títol de la proposta de tesi, resum de la proposta de tesi, metodologia que cal utilitzar, objectius que es pretén assolir, planificació temporal de la investigació, bibliografia. Aquest Pla serà millorat i detallat al llarg dels cursos de permanència del doctorand en el Programa, havent de ser presentat anualment a la Comissió Acadèmica, amb l'informe favorable del director, per a la seva aprovació.
* L'incompliment de les activitats referides en aquest Programa, incloses l'elaboració del DAD i del Pla de Recerca amb els seus informes anuals, podran donar lloc a l'informe negatiu de la Comissió Acadèmica. En cas d'avaluació negativa, el doctorand serà avaluat de nou en el termini de sis mesos, per a la qual cosa elaborarà un nou pla d'investigació. En el supòsit que es produís una nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el Programa.