Estructura

El Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència està dissenyat segons el RD 99/2011 de 28 de gener que regula l'estructura dels estudis oficials de doctorat.
L'alumne podrà cursar aquesta formació amb dedicació a temps complet (3 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 2 anys més per a la presentació de la tesi doctortal) o a temps parcial (5 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 3 anys més per a la presentació de la tesi doctortal)).
Es desenvoluparan un conjunt d'activitats formatives distribuïdes al llarg dels cursos en funció del seu Document d'Activitats Personalitzat consensuat amb el seu tutor i director l'objectiu últim és la realització de la tesi doctoral.

Després de l'aprovació per part de l'ANECA de les modificacions introduïdes en el Programa de Doctorat en Filosofia "Humanisme i Transcendència" (juliol 2017), les activitats formatives que han de realitzar els alumnes (sigui a temps complet o a temps parcial) són les següents:

Obligatòries:

  • Complements de Formació (si cal).

Alumnes a temps complet i a temps parcial: 1r any.

  • Taller de Gestió Bibliogràfica, 15 h.

Alumnes a temps complet i a temps parcial: preferentment al 1r any.

  • Taller de Redacció Científica, 10 h.

Alumnes a temps complet: preferentment al 1r o 2n any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 2n any.

  • Seminari d'Investigació, 20 h.

S'ofereixen Seminaris al llarg de tot el Programa de Doctorat.

  • Jornada de Doctorands, 10 h.

Es podrà dur a terme al llarg de tot el Programa de Doctorat.

  • Assistència i presentació de Comunicacions a Congressos. Un Congrés i una comunicació com a mínim.

Alumnes a temps complet: preferentment al 2n any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 3r any.

  • Publicació de Resultats: una ressenya bibliogràfica i un article o capítol de llibre com a mínim.
  • Publicacions en revistes: com a mínim "C" al CIRC o al CARHUS.

Alumnes a temps complet: preferentment al 2n any i 3r any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 3r i 4rt any.

Recomanades: 

  • Estades en Centres Internacionals d'Investigació.

Alumnes a temps complet: 2n  i 3r any.

Alumnes a temps parcial: 3r i 4rt any.

Activitats programades pel curs 2018-2019
1. Taller de Redacció Científica. 10 hores. Prof. Armando Pego. Sessió inicial: 24 d’octubre de 2018 a les 19:00 (Aula del Màster). Aquest dia s'informarà de les activitats del Taller.
2. Taller de Gestió Bibliogràfica. 15 hores. Diverses sessions durant el mes de maig de 2019. S'informarà oportunament.
3. Seminaris d'Investigació. Habitualment 20/30 hores. Seminaris de recerca en els quals els professors i els doctorands presenten a la resta de participants les seves activitats i resultats d'investigació. Opcions:

a) Concepciones de la persona en la historia. La dignitat humana: una exploració filosòfica. Dr. Francesc Torralba. Primer semestre (del 2 d'octubre de 2018 al 15 de gener de 2019), dimarts de 17,00 a 19,00 h.

b) Religió i cultura. Totalitat i persona. Dr. Ignasi Boada. Segon semestre (del 6 de febrer de 2019 al 5 de juny de 2019), dimecres de 19,00 a 21,00 h.

c) La cuestión metafísica. Dr. Joan Martínez Porcell. Segon semestre (del 6 de febrer de 2019 al 4 de juny de 2019), dimarts de 16,30 a 18,30 h.

d) Veritat i raó. Transhumanisme i postveritat. Dr. Joan Albert Vicens. Segon semestre (del 5 de febrer de 2019 al 4 de juny de 2019), dimarts de 18,30 a 20,30 h.

e) Religió, Filosofia i Estat en el pensament polític de Hegel. Dr. Carles Llinàs. Segon semestre (del 6 de febrer de 2019 al 5 de juny de 2019), dimecres de 17,00 a 19,00 h.

f) Art i bellesa en la història. Dr. Jaume Aymar. Primer semestre (del 2 d'octubre de 2018 al 15 de gener de 2019), dimarts de 19,00 a 21,00 h.

g) Poètica de la lectura: de Dostoyevski a Borges. Dr. Armando Pego. Primer semestre (del 3 d'octubre de 2018 al 16 de gener de 2019), dimecres de 17,00 a 19,00 h.

h) Clàssics literaris del s. XX. Narratives de la memòria: Virginia Woolf, Mercè Rodoreda, Natalia Ginzburg. Dra. Sílvia Coll-Vinent. Primer semestre (del 4 d'octubre de 2018 al 17 de gener de 2019), dijous de 19,00 a 21,00 h.

i) Pensadors polítics contemporanis: Odo Marquard i les seves fonts. Dr. Carles Llinàs. Anual (2 d'octubre de 2018 al 4 de juny de 2019), dimarts de 18,00 a 19,30 h.

4. Jornades de Doctorands. 10 hores. Jornades en les quals els professors i els doctorands presenten les seves activitats de recerca als altres professors i doctorands del Programa. Segon dilluns de cada mes, a partir d'octubre de 2018, de 17 h. a 18 h. Coordinador: Dr. Carles Llinàs.
Altres activitats (han de ser acordades entre el doctorand i el seu tutor/director):

5. Assistència i presentació de Comunicacions a Congressos.
6. Publicació de Resultats.
7. Estades en Centres Internacionals d'Investigació (recomanat). Durada orientativa: 3 mesos (450 h), si es vol que valguin per a la menció internacional del doctorat. Les estades també poden ser de 40 hores durant una setmana. Es preveu que un 10 % dels alumnes realitzin una estada en una universitat estrangera. Han de ser aprovades per la CAPD.

OBSERVACIONS GENERALS IMPORTANTS:

* Els alumnes poden realitzar, sota l'orientació i la supervisió del seu Tutor/Director, totes aquelles activitats organitzades per altres institucions que considerin adients al seu procés de formació. Caldrà presentar la corresponent certificació de cadascuna d'elles.
* Els alumnes realitzaran totes aquestes activitats al llarg dels 3 o 5 cursos que duri la seva dedicació, completa o parcial, al Programa de Doctorat.
* Els doctorands hauran d'incloure totes les activitats realitzades cada curs al Document d'Activitats del Doctorand (DAD), que serà validat pel Tutor/Director.
* Abans de la finalització del primer curs des de la seva admissió, el doctorand ha d'elaborar un Pla de Recerca, avalat pel Tutor/Director, que inclourà si més no els següents apartats: 3

dades identificatives del doctorand i del director o codirectors de la tesi, títol de la proposta de tesi, resum de la proposta de tesi, metodologia que cal utilitzar, objectius que es pretén assolir, planificació temporal de la investigació, bibliografia. Aquest Pla serà millorat i detallat al llarg dels cursos de permanència del doctorand en el Programa, havent de ser presentat anualment a la Comissió Acadèmica, amb l'informe favorable del director, per a la seva aprovació.

* L'incompliment de les activitats referides en aquest "programa", incloses l'elaboració del DAD i del Pla de Recerca amb els seus informes anuals, podran donar lloc a l'informe negatiu de la Comissió Acadèmica. En cas d'evaluació negativa, el doctorand serà avaluat de nou en el termini de sis mesos, per a la qual cosa elaborarà un nou pla d'investigació. En el supòsit que es produís una nova avaluació negativa, el doctorand serà baixa definitiva en el Programa.