Accés

Perfil d'Ingrés

El perfil d'ingrés recomanat per cursar el programa de doctorat en Filosofia: Humanisme i transcendència és el d'una persona interessada per la recerca i l'adquisició de coneixements avançats i en profunditat sobre les qüestions i problemes que s'enquadren en els àmbits del coneixement de la condició humana i la transcendència.

No només els avanços de les ciències naturals i humanes situen en perspectives noves tant l'humà com el diví, sinó que el fan també, els processos històrics de l'últim segle, les derives fanàtiques dels fonamentalismes, l'evolució de l'art i la proliferació de noves propostes filosòfiques que d'alguna manera trenquen amb les tradicions occidentals.

Aquest programa parteix de la idea que la mediació de la filosofia i el coneixement de la seva història han d'estar presents al centre mateix d'aquesta crisi de cultura que hem començat a travessar. Defensar la singularitat del que és humà i aprofundir en el plantejament plural de les seves relacions amb la transcendència te avui actualitat. I sobre tot això es percep una necessitat d'informació, d'il·luminació i de meditació que la filosofia  pot ajudar a enriquir.

Aquest doctorat, per tant, s'adrecen a persones que volen desenvolupar les competències de recerca necessàries per realitzar projectes amb autonomia i qualitat i que estén motivades per la transferència dels coneixements adquirits en la societat en general, al seu àmbit d'activitat professional en particular i al  desenvolupament d'estudis i recerca en la seva àrea d'interès.

Requisits generals d'accés als programes de doctorat en Filosofia: Humanisme i transcendència

Segons el RD 99/2011 per a ser admès a un programa de doctorat el candidat ha de complir algun dels següents requisits:

1) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.

2) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, d'almenys 300 crèdits ECTS.

3) Estar en posseissió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència en nivell 3 del marc espanyol de qualificacions per a l'Educació Superior, d'acord amb el procediment establert en el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la corrrespondecia a nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

4) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

5) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació per la Comissió General de Doctorat de que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accés a estudis de doctorat.

7) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a ordenances universitàries anteriors al Reial Decret 99/2011.

8) Els doctorands que hagin iniciat el seu programa de doctorat d'acord amb ordenances universitàries anteriors al Reial Decret 99/2011.

9) Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o hagueren aconseguit la suficiència investigador regulada en el Reial Decret 185/1985, de gener 23.

Requisits específics d'accés a aquest programa de doctorat

a) Acreditar un nivell de coneixement B1 segons el Marc Europeu de referència, que possibiliti, com a requisit bàsic, el maneig de fonts en anglès, francès i / o alemany.

b) Pel que fa als coneixements previs, els aspirants que hagin cursat una titulació oficial prèvia de Filosofia (Llicenciatura, grau, màster o títols estrangers de similars característiques) i puguin acreditar formació en investigació en l'àrea de Filosofia i / o Humanitats podran accedir directament al programa de doctorat. Els candidats que complint els requisits d'accés generals no posseeixin formació prèvia en Filosofia i / o investigació en Filosofia o Humanitats admesos al programa hauran de cursar els complements de formació necessaris. En el procés d'admissió, després de l'estudi personalitzat de l'expedient acadèmic dels estudis que hagi realitzat amb anterioritat el candidat, es concretaran aquests complements de formació.

c) A aquests estudis es pot accedir per diferents vies en funció de l'itinerari previ de formació del candidat. 

Criteris d'admissió

1) La selecció al programa de doctorat s'efectuarà per la comissió acadèmica. Per a realitzar la selecció, la comissió acadèmica utilitzarà els següents criteris:
2) Valoració del compliment dels requisits legals d'accés al doctorat.
3) Valoració del currículum acadèmic.
4) Valoració de la formació en Filosofia dels seus estudis oficials previs.
5) Valoració de la seva formació prèvia en recerca en Filosofia o Humanitats.
6) Valoració de la seva formació en anglès, francès i / o alemany.
7) Disponibilitat de temps per a la realització dels estudis.
8) Adequació del candidat al perfil d'estudis.

Un cop comprovat que el candidat compleix amb el requisit legal d'accés al doctorat i la formació requerida en idioma anglès, francès i / o alemany, la resta dels criteris es ponderaran en l'admissió de la següent manera: 40% Formació en Filosofia, 40% Expedient acadèmic i 20% adequació al perfil. La Comissió Acadèmica, valorarà si l'alumne admès necessita cursar o no Complements de Formació i concretarà quins són.

Admissió amb Complements de formació

Després de l'estudi personalitzat de l'expedient acadèmic dels estudis que el candidat hagi realitzat amb anterioritat, es concretaran els complements de formació per adquirir (1) formació filosòfica i / o (2) formació d'investigació en l'àrea de Filosofia o d'Humanitats.

En el cas dels alumnes de la Universitat Ramon Llull consistiran en:
• Sense formació filosòfica:
* Seminaris (nuclis temàtics): Concepcions de la persona humana; Religió i cultura. Desplegament concret:
Persona, religió i cultura en la Filosofia Antiga i Medieval
Persona, religió i cultura en la Filosofia Moderna
Persona, religió i cultura en la Filosofia Contemporània

• Sense formació en recerca:
Treball de recerca tutoritzat.

Aquests complements de formació es cursaran el primer any del programa. El temps utilitzat no serà tingut en compte a l'efecte del temps màxim per realitzar la Tesi doctoral.
Horaris:  Els complements de formació s'impartiran als matins els dilluns, els dimarts i els divendres.

Termini de sol·licitud d'admissió:
Curs 2019-2020:
28 de març de 2019 el  30 de setembre de 2020.

Nota informativa sobre la documentació a presentar
Procés i criteris d'admissió
Omplir el formulari de sol·licitud.
Adjuntar / enviar la documentació que es demana a Secretaria General. 
Un cop rebuda la documentació completa, el candidat serà citat a una entrevista personal amb la coordinació del programa.
La Comissió Acadèmica del programa ha de valorar les sol·licituds segons els següents criteris:
40% Formació en Filosofia
40% Expedient acadèmic
20% Adequació al perfil

Un cop rebuda l'admissió, el candidat disposa de 30 dies naturals per fer efectiva la matrícula.
Atenció a alumnes amb necessitats especials
Programa d'atenció a alumnes amb discapacitat

Atenció a alumnes amb necessitats especials 
Enllaç al final del document.

Començament de les classes
D'octubre de 2019 a maig de 2020

Temporalització del programa
El Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència està dissenyat segons el RD 99/2011 de 28 de gener que regula l'estructura dels estudis oficials de doctorat.

L'alumne podrà cursar aquesta formació amb dedicació a temps complet (3 anys) o a temps parcial (5 anys).
L'admissió al programa de doctorat pot incloure l'exigència de complements de formació específics. En aquest cas, el temps necessari per a la seva realització no computarà a efectes del límit establert.
Es considerarà alumne amb dedicació a temps complet a aquell que pugui dedicar 8 hores de treball diari per a la realització de les activitats formatives presencials i el treball autònom que s'hagin establert en el seu Document d'Activitats de Doctorat.
Es considerarà alumne amb dedicació a temps parcial a aquell que pugui dedicar més de 4 hores i menys de 8 hores de treball diàriament per a la realització de les activitats formatives presencials i el treball autònom que s'hagin establert en el seu Document d'Activitats de Doctorat. La condició d'alumne amb dedicació a temps parcial ha de ser autoritzada per la Comissió Acadèmica del programa.

Pla de recerca
Abans de la finalització del primer any, el doctorand ha d'elaborar un Pla de Recerca, avalat pel Tutor i pel Director, que inclourà, almenys, els següents apartats: Dades identificatives del doctorand i del director o codirectors de la tesi, Títol de la proposta de tesi, Resum de la proposta, Metodologia a utilitzar, objectius a assolir, mitjans i planificació temporal per assolir els objectius proposats i, si s'escau, menció dels complements de formació específics que haurà de realitzar. Bibliografia.

Avaluació anual
Anualment, la Comissió Acadèmica del programa d'avaluar el desenvolupament del Pla de Recerca que presentarà el doctorand i el Document d'Activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director, així com l'informe del tutor d'intercanvi en el cas que l'alumne hagi realitzat una estada de mobilitat durant aquest any.
El resultat de l'avaluació, positiva o negativa, signat pel president de la Comissió, s'incorporarà a l'expedient del doctorand. L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa.
En cas d'avaluació negativa, que serà degudament motivada, el doctorand haurà de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos, a l'efecte d'elaborar un nou Pla de Recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa. A aquest efecte, el rector, o persona en qui delegue, dictarà la resolució que procedeixi, a proposta de la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat i previ informe de la Comissió General de Doctorat.

Règim econòmic
Els preus per al programa (RD 99/2011) en el curs són:
Dedicació a temps complet: 2.200 € / curs, en dos terminis de 1.100 €
Dedicació a temps parcial: 2.200 € / curs, en dos terminis de 1.100 €
Si la Comissió Acadèmica valora que el doctorand ha de cursar algun Complement de Formació, aquest es pagarà a part de la matrícula.
Els estudiants a temps complet han d'haver abonat almenys la matrícula corresponent a TRES CURSOS acadèmics per poder defensar la seva tesi doctoral.
Els estudiants a temps parcial han d'haver abonat almenys la matrícula corresponent a QUATRE CURSOS acadèmics per poder defensar la seva tesi doctoral.

Coordinadora de Doctorat
Alícia Villar Ezcurra
avillar@comillas.edu

Comissió acadèmica
Són funcions de la comissió acadèmica de cada programa de doctorat:
a) Aprovar la proposta de selecció de l'alumnat.
b) Autoritzar les pròrrogues del termini de tres anys per a la realització de la tesi.
c) Autoritzar la realització d'estudis a temps parcial.
d) Assignar un tutor a cada doctorand, un cop aquest ha estat admès al programa.
e) Assignar un director o codirectors de tesi a cada doctorand en el termini màxim de sis mesos des de la seva matriculació en el doctorat.
f) Modificar el nomenament de tutor o de director de tesi doctoral, sempre que concorrincircumstàncies justificades.
g) Avaluar anualment el pla d'investigació i el document d'activitats dels doctorands, juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director.
h) Autoritzar la presentació i defensa de la tesi doctoral.
i) Formular proposta de designació d'integrants de tribunal de tesi, per la seva autorització pel rector, amb el vistiplau del vicerector competent en matèria de doctorat.
j) Elaborar la proposta d'activitats formatives del respectiu programa de doctorat.
k) Concedir la menció "cum laude" quan correspongui de conformitat amb el que disposa l'article 20.8 de les Normes de Doctorat.
l) Aquelles altres que li siguin assignades d'acord amb la normativa aplicable.

PROGRAMA DE DOCTORAT EN FILOSOFIA: HUMANISMO I TRANSCENDÈNCIA

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA 
President Sra. Alicia Villar Ezcurra
Línies d'investigació:
·Fonaments filosòfics de la idea de solidaritat
·Humanisme cristià

Vocal 1 D. Carles Llinàs i Puente, Universitat Ramon Llull
Línies d'investigació:
·Sobre els principis, paradigmes, figures i símbols del pensament

Vocal 2 D. Miguel García-Baró
Línies d'investigació:
·Fonaments filosòfics de la idea de solidaritat
·Humanisme cristià
·Sobre els principis, paradigmes, figures i símbols del pensament

Informació
Facultat de Filosofia (Universitat Ramon Llull)
Carlos Llinàs:
cllinas@filosofia.url.edu
Tràmits i Matriculació:
Facultat de Filosofia (Universitat Ramon Llull)
Gemma Galduf
ggalduf@filosofia.url.edu
facultat@filosofia.url.edu
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona
Telf. +34 93 453 43 38

Facultat de Ciències Humanes i Socials
Mª Jesús Vega
mvega@comillas.edu
C / Universitat Comillas, 3
28049 - Madrid
Tel. +34 91.734 39 50

 

 

 

 

 

 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya