Accés

Podran accedir al diploma els diplomats, llicenciats o graduats, i els professionals amb formació universitària que vulguin ampliar la seva formació en el camp de la gestió cultural.
Només podran obtenir el títol de diplomatura els estudiants que estiguin en possessió d'un títol de grau o llicenciatura. En cas que s'hi accedeixi sense titulació universitària, s'estendrà un diploma d'extensió universitària.