Normativa

 • 1. Normativa de permanència.

  Tots els alumnes del Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència veuran regulada la seva permanència en les universitats que participen en aquest programa segons la Normativa establerta per la Universitat Pontifícia Comillas (a qui correspon la coordinació). La permanència de l'alumne només està condicionada per la seva aptitud, aprofitament personal i compliment dels seus deures universitaris.

  Pèrdua de la condició d'alumne
  La condició d'alumne es perd per alguna de les situacions:
  1.Terminació dels estudis i obtenció del títol.
  2.Trasllat d'expedient acadèmic a un altre centre, a petició expressa de l'alumne.
  3. Interrupció dels estudis per decisió de l'alumne durant dos anys consecutius.
  4. Sanció resultant d'expedient acadèmic disciplinari que impliqui la seva expulsió, una vegada que la resolució sigui ferma.
  5. Impossibilitat de continuar els estudis començats, com a conseqüència d'haver esgotat l'alumne el nombre màxim d'anys de realització del programa.
  6. Incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb la seu universitària on s'hagi matriculat l'alumne.
  7. A més, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa si rep per segona vegada una avaluació negativa del seu Pla d'investigació per part de la Comissió Acadèmica del programa (art. 11.7 RD. 99/2011 de 28 de gener)

  Durada dels estudis de doctorat
  La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (amb possibilitat d'obtenir fins a 2 anys més de pròrrogues). No obstant això, i prèvia autorització de la Comissió Acadèmica responsable del Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència, podran realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis podran tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (amb possibilitat d'obtenir fins a 3 anys més de pròrrogues)

  Alumnes amb dedicació a temps complet
  En el Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència es considerarà alumne amb dedicació a temps complet, a aquell que pugui dedicar 8 hores de treball diari per a la realització de les activitats formatives presencials i el treball autònom que s'hagin establert en el Document de Activitats de Doctorat. Aquesta condició apareixerà reflectida de forma anual en aquest Document en efectuar la matrícula per aquest curs. Per a aquests alumnes es contempla la realització del programa en un termini màxim de 3 anys des de la primera matrícula (amb possibilitat d'obtenir fins a 2 anys més de pròrrogues).

  Alumnes amb dedicació a temps parcial
  En el Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència es considerarà alumne amb dedicació a temps parcial, a aquell que pugui dedicar diàriament més de 4 hores i menys de 8 hores de treball per a la realització de les activitats formatives presencials i el treball autònom que s'hagin establert en el seu Document d'Activitats de Doctorat. Aquesta condició apareixerà reflectida de forma anual en aquest Document en efectuar la matrícula per aquest curs. Per a aquests alumnes es contempla la realització del programa en un termini màxim de 5 anys des de la primera matrícula  (amb possibilitat d'obtenir fins a 2 anys més de pròrrogues).

  Canvi de la condició d'alumne
  Un alumne podrà canviar la seva condició d'alumne de temps complet a temps parcial i al revés, sempre que hi hagi raons que ho justifiquin i realitzi una sol · licitud a la Comissió Acadèmica del programa, en el temps i forma que s'estableixin per a això. Aquesta sol · licitud haurà d'anar acompanyada de l'informe favorable del tutor i director de la seva tesi.

 • 2. Assignació de tutor i direcció de tesi.

  Tutor de tesi doctoral

  1) En el moment de l'admissió, la comissió acadèmica del programa assignarà un tutor al doctorand, que serà investigador del programa de doctorat de la seu en què hagi fet la matrícula, sentit aquest, atenent al currículum acadèmic previ del mateix, així com a la seva preferència per alguna línia de recerca concreta del programa. El nomenament de tutor pot ser modificat en qualsevol moment per la comissió acadèmica, escoltat el doctorand i, si escau, el tutor, sempre que concorrin raons justificades.

  2) El tutor és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora del doctorand als principis del programa.

  3) El tutor ha de ser un doctor amb acreditada experiència investigadora, vinculat al programa de doctorat. A tutor li correspon vetllar per la interacció del doctorand amb la comissió acadèmica. A aquests efectes, se li assignen les funcions següents:

  • Revisar regularment, juntament amb el director de la tesi, el document d'activitats personalitzat del doctorand.
  • Avalar, juntament amb el director de la tesi i abans de la finalització del primer any, el pla d'investigació elaborat pel doctorand.
  • Signar el compromís documental juntament amb la Universitat on estigui matriculat, el doctorand i el director.
  • Emetre i elevar anualment a la comissió acadèmica l'informe previst en l'article 11.7 del Reial Decret 99/2011.

  Director de tesi doctoral

  1) En el termini màxim de 6 mesos des de la seva matriculació, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar a cada doctorand un director de tesi doctoral que assumirà també les funcions de tutor (si és membre de l'equip de professors del programa), un cop sentit aquest, atenent al seu currículum acadèmic, així com a la seva preferència per alguna línia de recerca concreta del programa, llevat que es nomeni un director d'un programa diferent; en aquest cas es nomenarà un tutor d'acord amb el que disposa l'apartat anterior. El nomenament de director de tesi doctoral pot ser modificat per la comissió acadèmica en qualsevol moment del període de realització de la tesi, a petició del doctorand o director, sempre que concorrin raons justificades.

  2) Pot ser director o codirector de tesi qualsevol doctor, espanyol o estranger, que compti amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis.

  3) El director de la tesi és el màxim responsable de la conducció del conjunt de les tasques de recerca del doctorand, de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand. A aquest efecte, li corresponen, almenys, les següents funcions:

  • Revisar regularment, juntament amb el tutor, el document d'activitats personalitzat del doctorand.
  • Avalar, juntament amb el tutor i abans de la finalització del primer any, el pla d'investigació elaborat pel doctorand.
  • Signar el compromís documental juntament amb la Universitat corresponent, el doctorand i el tutor.
  • Emetre i elevar anualment a la comissió acadèmica l'informe previst en l'article 11.7 del Reial Decret 99/2011. 
  • Si escau, avalar l'estada i activitats requerides per a la inclusió, si s'escau, de la menció "Doctor internacional", d'acord amb el que preveu l'article 15.1.a) del Reial decret 99/2011.

  4) Prèvia autorització de la comissió acadèmica, la tesi pot ser codirigida per altres doctors quan concorrin raons d'índole acadèmica que ho justifiquin, com pot ser la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats en col · laboració nacional o internacional. L'autorització podrà ser revocada posteriorment si a judici de la comissió acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

 • 3. Seguiment del doctorand

  Abans de la finalització del primer any, el doctorand ha d'elaborar un pla de recerca (que podrà ser millorat al llarg del periode de formació), avalat pel tutor i pel director, i que inclourà, almenys, els següents apartats:

  • Dades identificatives del doctorand i del director o codirectors de la tesi.
  • Títol de la proposta de tesi
  • Resum de la proposta.
  • Metodologia a utilitzar.
  • Objectius a assolir.
  • Mitjans i planificació temporal per assolir els objectius proposats i, si escau, esment dels complements de formació específics que ha de realitzar.
  • Bibliografia. 

  Anualment, la comissió acadèmica del programa avaluarà el Pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director. El resultat de l'avaluació, positiva o negativa, signat pel president de la comissió, s'incorporarà a l'expedient del doctorand. L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que serà degudament motivada, el doctorand haurà de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos, a l'efecte d'elaborar un nou pla de recerca. En el supòsit de produir una nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.

  Compromís documental

  1) Les funcions de supervisió dels doctorands s'establiran mitjançant un compromís documental signat pel president de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat per als alumnes matriculats a la Universitat Ramon Llull, el doctorand, el seu tutor i el seu director o codirectors. El compromís ha de ser signat al més aviat possible després de l'admissió i matrícula en el programa.

  2) El compromís documental aprovat inclou un procediment de resolució de conflictes i contempla els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin generar-se en l'àmbit del programa de doctorat. El document de compromís, una vegada subscrit pels intervinents, és arxivat en l'expedient del doctorand.

 • 4. Mobilitat internacional

  En aquest programa de doctorat, recomana que els alumnes realitzin una estada en un centre d'ensenyament superior / d'investigació amb el qual la Universitat Pontifícia Comillas o La Universitat Ramon Llull tinguin establert un conveni de col·laboració específic per a estudis de doctorat. Aquesta mobilitat pot tenir una durada i intensitat variable en funció de les necessitats específiques del doctorand i del seu Pla de Recerca. Aquesta mobilitat tindrà una durada mínima de cinc mesos.

  Les finalitats de la mobilitat en el programa de doctorat en relació a les competències a adquirir per l'alumne, en totes les universitats de destinació, són les següents:

  a) Que l'alumne pugui prendre contacte amb investigadors internacionals d'alt nivell en el seu tema d'investigació.
  b) Que l'alumne pugui dur a terme alguna / es de les activitats de formació previstes en el seu Document d'Activitats de Doctorat, en alguna institució o universitat estrangera.
  c) Que l'alumne pugui desenvolupar habilitats i competències de treball en equip amb altres investigadors a nivell internacional.
  d) Que l'alumne pugui, si escau, adquirir millors competències lingüístiques en altres idiomes diferents al seu.
  e) Que l'alumne pugui conèixer instituts de recerca, universitats i altres institucions de rellevància en investigació en temàtiques relatives al seu camp d'estudi.
  f) Que l'alumne pugui recopilar documentació especialitzada de difícil accés per mitjans habituals, sobre la seva temàtica específica de tesi.
  g) Que l'alumne pugui ampliar les seves mostres d'estudi per mitjà de l'aplicació d'instruments de recollida de dades en altres països.

  Aquestes estades permeten al doctorand treballar en entorns internacionals, col·laborar amb altres grups prestigiosos i ampliar l'abast de les seves investigacions.

  Per poder optar a aquesta mobilitat, el doctorand haurà de presentar una sol·licitud a la Comissió Acadèmica, que haurà de ser acompanyada per un informe valoratiu sobre aquesta mobilitat del tutor i director de la tesi. En el cas d'alumnes amb dedicació a temps parcial es valorarà el seu temps de disponibilitat i es realitzaran els ajustos necessaris per afavorir la seva participació en els programes de mobilitat. A la Universitat de destinació, al doctorand se li assignarà un tutor o contacte expert en el seu tema de recerca que li doni suport i orienti durant la seva estada de recerca, que realitzarà un informe sobre el progrés del doctorand al terme de la mateixa.

  Simultàniament, el doctorand mantindrà el contacte tant amb el seu tutor com amb el seu director de tesi que supervisaran l'adequada progressió de la seva formació durant el període de mobilitat i el compliment dels objectius pretesos amb la mateixa. En aquest programa de doctorat, es recomana que els alumnes facin una mobilitat en un centre d'ensenyament superior / d'investigació amb el qual la Universitat Pontifícia Comillas o La Universitat Ramon Llull tingui establert un conveni de col·laboració específic per a estudis de doctorat. Aquesta mobilitat pot tenir una durada i intensitat variable en funció de les necessitats específiques del doctorand i del seu Pla de Recerca.

  Per al reconeixement del Doctorat Internacional serà necessària una estada mínima de tres mesos, entre altres requisits que exigeix ​​la normativa (art. 15).

  La Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Pontifícia Comillas i la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull mantenen convenis d'intercanvi específics per postgrau i investigació amb les següents universitats:

  1. Institut Catholique de Paris. França.
  2. Universite Lliure de Bruxelles. Bèlgica.
  3. Universität Heidelberg. Alemanya.
  4. La Sapienza. Itàlia.
  5. Universitari CA 'Foscari di Venezia. Itàlia
  6. Canisius College, Buffalo. New York. Estats Units.
  7. University of Regina. Canadà.
  8. Pontifícia Universitat Catòlica Argentina "Santa Maria dels Bons Aires". Argentina.
  9. University of New South Wales. Sidney. Austràlia.
  10. The University of Western Australia. Austràlia.

 • 5. Presentació i lectura de tesis doctorals.

  Universitat Ramon Llull (Normes generals d'organització del doctorat aprovades per la Comissió de Doctorat en la sessió celebrada el 13 de desembre de 2012)

  1. La Comissió de Doctorat de la URL serà l'encarregada de nomenar el tribunal que avaluarà la tesi doctoral de l'alumne, prèvia proposta de la Comissió acadèmica del programa de doctorat. El programa de doctorat constituirà el tribunal per jutjar una tesi doctoral triant una de les dues possibilitats següents:

  • Tres membres titulars i dos suplents. Un dels titulars, com a màxim, serà professor de la URL o de les institucions col · laboradores en el Programa. En tot cas, els tres estaran vinculats a diferents universitats.
  • Cinc membres titulars i dos suplents. Dos dels titulars, com a màxim, seran professors de la URL o de les institucions col · laboradores en el Programa. En tot cas, no hi haurà més de dos membres de la mateixa universitat. Dels dos suplents, només un podrà ser de la URL o de les institucions col · laboradores en el Programa.
  • En cap cas el director, codirector ni tutor podran ser membres del tribunal. Els membres del tribunal per avaluar una tesi hauran d'estar en possessió del títol de doctor i tenir experiència investigadora acreditada, o ser professors habilitats de la universitat pública o de categoria equivalent d'una universitat estrangera.

  2. La Comissió de doctorat de la URL, després d'estudiar els mèrits en recerca i innovació, podrà acreditar un doctor de reconegut prestigi en l'àmbit de la tesi, amb l'únic efecte de formar part del tribunal. Un mínim de tres experts (que podran formar part del tribunal proposat per a l'avaluació de la tesi i que en qualsevol cas han de complir les mateixes condicions establertes per ser membres del tribunal) realitzaran un informe previ a la defensa de la tesi. Cada informe serà signat per l'expert que l'hagi elaborat i presentat a la Comissió de Doctorat de la URL al moment de la tramitació del procés de lectura i defensa final de la tesi.

  3. És necessària la unanimitat en la valoració positiva d'aquests informes per a poder iniciar els tràmits que condueixen a la defensa de la tesi. El tribunal que avaluï la tesi disposarà del document d'activitats del doctorand i de les seves activitats formatives. Aquest document de seguiment no comporta una qualificació quantitativa, però sí que constitueix un document d'avaluació qualitativa que completa la valoració de la tesi doctoral.

  4. Un cop es disposa dels informes dels experts, juntament amb l'autorització del director i de la Comissió acadèmica del programa de doctorat, la tesi serà presentada a la Comissió de Doctorat de la URL. Aquesta l'admetrà, si escau, a tràmit deixant-la en dipòsit durant 14 dies naturals a comptar de l'endemà de la reunió, per garantir la seva publicitat mitjançant el tauler d'anuncis dels centres i la web de la URL per tal que els doctors puguin fer les observacions que considerin oportunes.

  5. En cas que la tesi no s'admeti a tràmit, la Comissió de doctorat de la URL comunicarà per escrit al doctorand, director de la tesi, tutor i comissió acadèmica del programa de doctorat les raons de la seva decisió. El doctorand tindrà un termini d'una setmana des de la data de notificació per a formular un recurs adreçat al president de la Comissió de Doctorat de la URL. El nomenament oficial del tribunal es farà, si escau, durant els cinc dies posteriors a la finalització del període de dipòsit. Un cop admesa a tràmit, el termini màxim per a la defensa serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del període de dipòsit.

  6. La tesi doctoral s'ha d'avaluar en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand el treball de recerca elaborat davant dels membres del tribunal. Els doctors presents a l'acte públic poden formular preguntes en el moment i forma que assenyali el president del tribunal. En circumstàncies excepcionals, determinades per la comissió acadèmica del programa, es podrien introduir mesures complementàries de protecció de la confidencialitat durant la defensa oral, que anunciarà el president del tribunal a l'inici de l'acte de defensa. El tribunal ha d'emetre un informe sobre l'acte de la defensa i la qualificació global concedida a la tesi en termes d'apte o no apte. El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció de "cum laude" si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat.

  7. La secretaria acadèmica del centre (Facultat de Filosofia) realitzarà l'escrutini del vot secret per a la concessió de la menció "cum laude" en una sessió diferent a la corresponent a la sessió de defensa de la tesi doctoral. En cas de concessió, ha d'emetre el corresponent document, que s'adjuntarà a l'acta, per poder tramitar el títol de doctor o doctora amb aquesta menció. El vicerector competent en matèria de doctorat, ha de notificar per escrit la resolució definitiva del tribunal a l'interessat, amb còpia al director i als codirectors de la tesi. El títol de doctor podrà incloure en el seu revers la menció de doctor internacional, sempre que es donin les circumstàncies descrites en l'article 15 del RD 99/2011, que es recullen en la normativa sobre la menció internacional en el títol de doctor a la URL .

  8. Un cop defensada la tesi doctoral, la URL procedirà al seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i remetre en format electrònic, als efectes oportuns, un exemplar de la tesi i de tota la informació complementària necessària al Ministeri d'Educació. En casos excepcionals, la Comissió de Doctorat de la URL determinarà la possibilitat de publicar registres parcials que protegeixin els aspectes confidencials de la tesi. La URL té una normativa específica per al premi extraordinari de doctorat recollida en la seva normativa.