Plan de estudios

Descripció general

El curs complet dels seus estudis consta de tres cicles:

 • El primer cicle comprèn sis semestres. En ell es pretén que els estudiants arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant una opinió filosòfica personal.
 • El segon cicle comprèn quatre semestres més. En aquest cicle, allò que hom ha après en el primer ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic i amb  possibles especialitzacions: Filosofia teorètica, Filosofia pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència.
 • El segon cicle acaba amb l’obtenció del grau de llicenciat en Filosofia, sempre que compleixi la resta de requisits establerts per la normativa corresponent.
 • El tercer cicle condueix a l'obtenció del doctorat eclesiàstic. L'alumne haurà d'estar en possessió del grau de llicenciat eclesiàstic en Filosofia i d'un màster (360 crèdits en total,  exigits per iniciar la redacció de la tesi doctoral). Per obtenir el grau eclesiàstic de doctor en filosofía a més de la defensa de la tesi en presència d'un tribunal i un cop aprovada, el doctorand ha de publicar un resum de la tesi i dipositar a la Secretaria de la Facultat de Filosofia 40 exemplars.
 • Pla d’Estudis (Conveni de Bolonya) Graus eclesiàstics en Filosofia


  El Projecte universitari «Bolonya»

  L’any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l’intent d’aconseguir un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i promoure’l eventualment fora d’Europa. Van signar la Declaració 29 països europeus. La Declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu. El 19 de setembre del 2003 la Santa Seu es va adherir a la Declaració de Bolonya i la Congregació per a l’Educació Catòlica va crear una Comissió «Procés de Bolonya» de 10 membres per fer el seguiment de tot el procés. Amb data 3 març 2004 la Congregació per a l’Educació  Catòlica va  escriure a totes les Facultats Eclesiàstiques depenents de la Santa Seu, anunciant l’adhesió de la Santa Seu a la Declaració de Bolonya i encarregant de posar en marxa les reformes necessàries per tal que l’any 2010 les activitats de la Facultat s’adeqüin als criteris i orientacions de la Declaració.

  La Declaració de Bolonya ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:

  1. Reordenació dels estudis, per facilitar l’assimilació dels diversos sistemes universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions. La Santa Seu ha  insistit que, respecte a les Facultats eclesiàstiques, segueix vàlida la Sapientia Christiana amb els seus tres cicles i la seva ordenació acadèmica.
  2. Creditatge dels estudis segons el European Credit Transfer System (ECTS). És l’aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys. Més endavant se’n fa una explicació detallada.
  3. Suplement al Diploma. És un protocol que s’ha d’adjuntar al títol amb una informació minuciosa sobre les característiques dels estudis cursats per l’alumne. Vol fer transparent el títol, amb vista al seu reconeixement per totes les institucions universitàries integrades a Bolonya.
  4. Control de qualitat dels estudis. Es vol adequar els serveis i les activitats dels Centres Superiors Europeus a les seves finalitats i garantir-ne la qualitat. La nostra Facultat ha realitzat el treball d’adequació de les seves activitats acadèmiques als criteris de la Declaració de Bolonya. Això ha comportat la reestructuració de diversos aspectes de la vida acadèmica: reformulació del creditatge de les assignatures segons els nous barems del crèdit ECTS; redistribució d’assignatures del bienni filosòfico-teològic en col·laboració  amb la Facultat de Teologia de Catalunya; remodelació dels cursos   opcionals; concreció de les exigències sobre les llengües, tant les clàssiques com les modernes; i encara preservació de moments singulars per a les activitats paracadèmiques dels estudiants.
    

  CREDITATGE  EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

  • 1 crèdit ECTS, o crèdit Bolonya, es comptabilitza com a 25 hores. 
  • Cada curs acadèmic té 60 crèdits ECTS; per tant, la unitat de base són 1500 hores per any acadèmic.
  • El crèdit ECTS comptabilitza tota l’activitat acadèmica de l’estudiant segons la proporció següent:
    
  classe magistral 33,0%
  tutoria col·lectiva, dirigida pel professor,en horari lectiu 6,5%
  tutoria personalitzada professor – alumne, cinquena hora del matí 3,5%
  programació i realització d’exàmens (quatre setmanes d’exàmens a febrer i juny) 9,0%
  treball personal de l’alumne 48,0%
  TOTAL 100,0%
  • La càrrega de tutories (col·lectives i personals) representa el 10% del total dels crèdits ECTS (6,5% + 3,5% = 10%)
  • Aquest és el criteri general de distribució d’hores segons el creditatge de cada assignatura:
    
  Matèries Classe Magistral Tutoria col-lectiva  Tutoria personalitzada (professor) Exàmens Treball personal
    33% 6,5% 3,5% 9% 48%
  3 ECTS 25 h. 5 h. 1 dia /setman 130 h
  (quatre set.):
  32,5h./set.
  36-38 h.
  5 ECTS 40 h. 8 h. 1 dia/set. 53-55 h.
  6 ECTS 50 h. 10 h. 2 dies/set. 74-76 h.
  7,5 ECTS 58 h. 12 h 2 dies/set. 90-92 h
  • La classe magistral i la tutoria col·lectiva es fan en les hores lectives (dilluns–divendres, de 9 a 13, excepte dimecres); són 19 h. per setmana. Comptant que cada curs té 30 setmanes lectives (15 per semestre), el total d’hores lectives per curs és de 570.
  • Comptant els 60 crèdits ECTS per curs, aquestes són les xifres absolutes de cada curs segons els diversos criteris acadèmics:
    
  Matèries Classe Magistral Tutoria col-lectiva  Tutoria personalitzada (professor) Exàmens Treball personal
    33% 6,5% 3,5% 9% 48%
  Hores totals per a cada cus acadèmic 495 h. 98 h. 52 h.

  135 h

  720 h
  • Les classes magistrals i tutories col·lectives, impartides en hores lectives, sumen 570 hores.Hi ha un total de 1500 hores per curs acadèmic.
  • Les 720 hores de treball personal dels alumnes (48% dels ECTS) distribuïdes en les 30 setmanes lectives del curs, suposen unes 24  hores per setmana. L’alumne distribueix aquestes hores de la manera que cregui convenient.
 • Primer cicle


  Primer curs (Filosòfic-teològic)

  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el comple- menten. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia

  211011  Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  211151 Història de la Filosofia antiga (5 ECTS) - Prof. Antoni Bosch-Veciana
  211161 Història de la Filosofia medieval (5 ECTS) - Prof. Joan Garcia del Muro
  211171 Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) - Prof. Joan Albert Vicens
  211181 Antropologia filosòfica (6 ECTS) - Prof. Ignasi Fuster
  211061 Psicologia (3 ECTS) - Prof. Carlos Pérez Testor
  211091 Fenomenologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Joan Cabó
  211081 Teoria del coneixement (3 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211191 Filosofia del llenguatge i Hermenèutica (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  211101 Llatí I (3 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
  211111 Llatí II (3 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
  211121 Grec I (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno

  Matèries complementàries opcionals teològiques:​

  *211131  Introducció al món i al pensament bíblics I: A.T. (6 ECTS) - Prof Joan Ramón  Marín
  *211201 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia: Teologia fonamental (6 ECTS) - Prof. Xavier Morlans

  *Aquestes assignatures teològiques són considerades complementàries opcionals per alumnes que vulguin assolir la Llicenciatura eclesiàstica en Filosofia.

  212012   Lectura de textos (op): “L’anima d’Europa: Homer. L’Odissea” (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual
  212017 Lectura de textos (op): “G.K. Chesterton. La ficció” (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  212027 Curs opcional I: “Lectura literàrio-filosòfica d'El Convit” (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana 
  212030 Curs opcional I: “Auschwitz i la raó" (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  212028 Curs opcional II: “Teories de la ficció, teories  de la història” (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
  212029 Curs opcional III: “Art i estètica avui” (3 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 12 ECTS

  Segon curs (Filosòfic-teològic)

  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat _ l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en
  la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem _ Déu.
  L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.

  211012  Ontologia (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  211022 Metafísica (6 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  211172 Ètica (5 ECTS) - Prof. Joan Garcia del Muro
  211042 Ètica social i política (3 ECTS) - Prof. Ignasi Boada
  211052 Filosofia de la natura(3 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211182 Història de la Filosofia contemporània (6 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
  211082 Lògica I (4 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  211092 Lectura de textos (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  211102 Sociologia (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
  211112 Llatí III (3 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
  211122 Grec II (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno

  Matèries complementàries opcionals teològiques:​

  *211132  Introducció al món i al pensament bíblics I: A.T. (6 ECTS) - Profs.Marisa Melero i Joan Ramón  Marín
  *211142 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia: Teologia fonamental (6 ECTS) - Prof. Xavier Morlans
  211152 Teologia Fonamental II (6 ECTS) - Prof. Juan Ramón
  211162 Història de l’Església antiga (3 ECTS) - Prof. Robert Baró

  *Aquestes assignatures són considerades complementàries opcionals per alumnes que vulguin assolir la Llicenciatura eclesiàstica en Filosofia

  Matèries complementàries opcionals filosòfiques:​

  212012   Lectura de textos (op): “L’anima d’Europa: Homer. L’Odissea” (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual
  212017 Lectura de textos (op): “G.K. Chesterton. La ficció” (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  212030 Curs opcional I: “Auschwitz i la raó” (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  212028 Curs opcional II: “Introducció a la filosofia d'Emmanuel Levinas” (3 ECTS) – Prof. Joan Cabó   
  212014 Curs opcional II: “Teories de la ficció, teories de la història” (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego   
  212029 Curs opcional III: “Art i estètica avui” (3 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 18 ECTS

  Tercer curs

  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquest curs es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.

  211013  Lògica II (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  211023 Història de la Filosofia catalana (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
  211033 Filosofia de la religió (5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
  211043 Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211053 Filosofia i Bioètica (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211063 Estètica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
  211073 Corrents actuals de la filosofia (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  211083 Qüestions aprofundides de Metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
  211093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement (5 ECTS) Prof. Joan Martínez Porcell
  211103 Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura (5 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211113 Qüestions aprofundides d’Antropologia filosòfica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Fuster
  211123 Qüestions aprofundides de Filosofia moral (5 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
  211153 Llengua moderna I: Anglès I (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  211163 Llengua moderna II: Anglès II (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent


  Batxiller eclesiàstic en Filosofia (180 ECTS)

  A l’acabament del primer cicle, els alumnes poden accedir al Grau eclesiàstic de Batxiller en Filosofia fent un examen oral o escrit, que serà qualificat per un tribunal de professors. De la llista de temes del temari oficial de la Facultat, se n’oferiran quatre a l’alumne, el qual en tindrà dos per a la seva exposició oral o per a la seva redacció escrita. La nota final del Grau és el resultat de l'expedient acadèmic (50%) i el resultat de l'exàmen oral o escrit (50%)

 • Segon cicle


  Quart curs

  221014  Comentari d’autors: filosofia antiga (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch- Veciana
  221024 Comentari d’autors: filosofia medieval (3 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
  221034 Comentari d’autors: filosofia moderna (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  221044 Comentari d’autors: filosofia contemporànea (3 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  221054 Història i Filosofia de l’art (6 ECTS) – Profs. Jaume Aymar i Ignasi Roviró
  221064 Filosofies de l’orient (5 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  221084 Filosofia de la cultura (4 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro

  Matèries complementàries opcionals:

  222035  Curs opcional I: “Auschwitz i la raó” (5 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  222031 Curs opcional II: “Teories de la ficció, teories de la història” (5 ECTS) – Prof. Armando J. Pego 

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 15 ECTS.

  Matèries complementàries seminaris:​

  222036  Seminari I: “Lectura literàrio-filosòfica d' El Convit” (5 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
  222027 Seminari II: “G. K. Chesterton. La ficció” (5 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent

  De les matèries complementàries seminaris s’han de cursar 15 ECTS.

  Cinquè curs

  221015  Curs monogràfic de filosofia actual (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  221025 Psicologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Vicent Igual
  221035 Sociologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
  221045 Estatut i mètodes de la filosofia (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  221055 Filosofia social i política (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  221065 Filosofia de la història (3 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
  221075 Qüestions aprofundides de Bioètica (5 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
  221085 Qüestions aprofundides de Filosofia del llenguatge (3 ECTS) - Profs. Carles Llinàs i Armando J. Pego 

  Matèries complementàries opcionals:

  222033  Curs opcional I: “Auschwitz i la raó” (5 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens  
  222031 Curs opcional II: “Teories de la ficció, teories de la història” (5 ECTS) – Prof. Armando J. Pego  

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 15 ECTS.

  Matèries complementàries seminaris:​

  222036  Seminari I: “Lectura literàrio-filosòfica d'El Convit” (5 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana 
  222027 Seminari II: “G. K. Chesterton. La ficció” (5 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent

  De les matèries complementàries seminaris s’han de cursar 15 ECTS.

  Llicenciat eclesiàstic en Filosofia

  El corresponent títol eclesiàstic es pot obtenir en alguna de les tres especialitats previstes: Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència. En totes elles, pressuposada la condició de Batxiller en Filosofia, l’alumne haurà d’elaborar i presentar una tesina dirigida per un dels professors del departament respectiu. Prèviament haurà de superar l’examen oral de segon cicle, tot responent a dos dels temes del temari oficial, escollits entre els quatre que seran proposats al candidat, tant l’examen com la presentació de la tesina seran qualificats per un tribunal de professors.

   

 • Tercer cicle


  Doctorat eclesiàstic en Filosofia

  La Facultat ofereix als llicenciat o graduats eclesiàstics en Filosofia els estudis conduents al doctorat eclesiàstic en Filosofia. 

  M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  M30102 Religió i cultura (5 ECTS) – Prof. Ignasi Boada
  M30113 Mètodes d’investigació  (5 ECTS) – Profs. Sílvia Coll-Vinent i Joan Garcia del Muro
  M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell 
  M30105 Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Joan Albert Vicens
  M30106 Bé i ciutat: “Qüestions fonamentals” (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs

  Per tal d’obtenir el doctorat, l’alumne que ja hagi obtingut la llicenciatura eclesiàstica haurà de cursar 30 ECTS, i haurà de presentar una tesi doctoral, dirigida per un professor de la Facultat. Un cop defensada, caldrà presentar-ne un resum del treball defensat i lliurar-ne 40 exemplars a la Secretaria de la Facultat.

 • Pla d’estudis programes

  Grau Eclesiàstic de Batxiller en Filosofia (180 ECTS)

  Primer curs Crèdits ECTS  
  Introducció a la Filosofía i Metodologia 3 OF programa
  Història de la Filosofia antiga  5 OF programa
  Història de la filosofia medieval 5 OF programa
  Història de la filosofia moderna  6 OF programa
  Antropologia filosòfica 6 OF programa
  Psicologia 3 OC programa
  Fenomenologia de la religió 3 OF programa
  Teoria del coneixement 3 OF programa
  Filosofia del llenguatge i Hermenèutica 5 OF programa
  Llatí I 3 OC programa
  llati II 3 OC programa
  Grec I 3 OC programa
  Segon curs Crèdits ECTS  
  Ontologia 3 OF programa
  Metafísica 6 OF programa
  Ètica 5 OF programa
  Ètica social i política 3 OF programa
  Lògica I 4 OF programa
  Història de la Filosofia contemporània 6 OF programa
  Sociologia 3 OF programa
  Lectura de textos 3 OF programa
  Filosofia de la natura 3 OF programa
  Llatí III 3 OC programa
  Grec II 3 OC programa
  Tercer curs Crèdits ECTS  
  Lògica II 5 OF programa
  Història de la filosofia catalana 5 OF programa
  Filosofia de la religió 5 OF programa
  Filosofia de la ciència 3 OF programa
  Filosofia i bioètica 3 OF programa
  Estètica 5 OF programa
  Corrents actuals de la filosofia 5 OF programa
  Qüestions aprofundides de Metafísica 5 OF programa
  Qüestions aprofundides de teoria del coneixement 5 OF programa
  Qüestions aprofundides de filosofia de la natura 5 OF programa
  Qüestions aprofundides d'Antropologia filosòfica 5 OF programa
  Qüestions aprofundides de filosofia moral 5 OF programa
  Llengua moderna I 2 OC programa
  Llengua moderna II 2 OC programa
  Optatives(29ECTS) Crèdits ECTS  
  Introducció al món i al pensament bíblic I:AT 6 programa
  Qüestions frontereres entre filosofia i teologia:    
  Teologia fonamental I 6 programa
  Introducció al món i al pensament bíblics II: NT 6 programa
  Vaticà II 3 programa
  Teologia fonamental II 6 programa
  Història de l’Església antiga 3 programa
  Lectura de textos (op) 3 programa
  Curs opcional I 3 programa
  Curs opcional II 3 programa
  Curs opcional III 3 programa
  Curs opcional IV 3 programa
  Curs opcional V 3 programa
  Curs opcional VI 3 programa
       
  Grau Eclesiastic de Llicenciat en Filosofia (120ECTS)
  Quart curs Crèdits ECTS  
  Comentari d’autors: filosofia antiga 3 OF programa
  Comentari d’autors: filosofia medieval 3 OF programa
  Comentari d’autors: filosofia moderna 3 OF programa
  Comentari d’autors: filosofia contemporània 3 OF programa
  Història i Filosofia de l’art 6 OC programa
  Filosofies de l’Orient 5 OF programa
  Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència 3 OF programa
  Filosofia de la cultura 4 OF programa
  Cinquè curs Crèdits ECTS  
  Curs monogràfic de filosofia actual 5 OC programa
  Psicologia de la religió 3 OC programa
  Sociologia de la religió 3 OC programa
  Estatut i mètodes de la filosofia 3 OC programa
  Filosofia social i política 5 OC programa
  Filosofia de la història 3 OC programa
  Qüestions aprofundides de Bioètica 5 OC programa
  Qüestions aprofundides de Filosofia del llenguatge 3 OC programa
  Optatives (30 ECTS) Crèdits ECTS  
  Curs opcional I 5 programa
  Curs opcional II 5 programa
  Curs opcional III 5 programa
  Curs opcional IV 5 programa
  Curs opcional V 5 programa
  Curs opcional VI 5 programa
  Seminaris (30 ECTS) Crèdits ECTS  
  Seminari I 5 programa
  Seminari II 5 programa
  Seminari III 5 programa
  Seminari IV (Tesina llicència) 5 programa
  Seminari V (Tesina llicència) 5 programa
  Seminari VI (Tesina llicència) 5 programa

   

  Taula resum de matèries i crèdits
  Obligatòries fonamentals (OF) 138
  Obligatòries complementàries (OC) 73
  Matèries complementàries opcionals 59
  Seminaris 30
  Crèdits totals 300

   

  DOCTORAT EN FILOSOFIA (30 ECTS) Crèdits ECTS  
  Concepcions de la persona en la història   5 programa
  Religió i cultura  5 programa
  Mètodes d’investigació   5 programa
  La qüestió metafísica 5 programa
  Veritat i raó  5 programa
  Bé i ciutat: “Qüestions fonamentals”  5 programa

   

  Taula resum de matèries i crèdits
  Obligatòries 30
  Crèdits totals 30