Canal de Comunicación

Calendari Diploma d'especialització 2017-18
16 Enero

Diploma d'especialització en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic


El Diploma d'especialització en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic. S'impartirà del 20 de febrer al 7 de juny de 2018.

L’objectiu d’aquest diploma és formar especialistes en la gestió i la difusió del patrimoni cultural eclesiàstic. La intervenció professionalitzadora en el camp de la gestió d’aquest patrimoni demana uns coneixements específics sobre la seva naturalesa, i també disposar d’uns instruments necessaris per tal d’actuar-hi, ja sigui per rendibilitzar-lo com a recurs turístic, ja sigui amb l’objectiu de gaudir- lo com a bé cultural.
Els destinataris del diploma són els graduats i llicenciats que vulguin obtenir una formació especialitzada en el camp de la gestió cultural i tots els professionals que treballen en aquest camp.
El diploma s’organitza en cinc mòduls i un Pràcticum. Els mòduls consten de classes teòriques sobre aspectes específics del marc legal, de la història de la cultura, de la història de l’art, de l’arqueologia, la simbologia religiosa i la iconografia, els quals afecten la valoració i la interpretació del patrimoni cultural eclesiàstic. També inclouen aspectes econòmics i financers de la seva gestió i el seguiment de casos pràctics. Es realitzaran, complementàriament, visites guiades a diversos museus, biblioteques i llocs d’alt interès patrimonial.

Mòduls

DGPE01  Marc legal i gestió del patrimoni cultural eclesiàstic (6 ECTS)
En aquest mòdul s’estudiarà la legislació estatal i autonòmica, i euro- pea, que regula el patrimoni històric i artístic a Espanya i Catalunya, i es dedicarà una atenció especial a la regulació jurídica que afecta el patrimoni eclesiàstic. El mòdul inclou també aspectes econòmics i financers, especialment aplicables a la gestió del patrimoni eclesiàstic, amb el seguiment de casos pràctics.
DGPE02 Arqueologia cristiana, iconografia i simbologia religiosa (4 ECTS)
Dins aquest mòdul s’oferiran uns coneixements bàsics sobre aquelles matèries que es consideren imprescindibles per a qualsevol persona que vulgui treballar en l’àmbit del patrimoni: l’arqueologia cristiana, la iconografia i la simbologia religiosa, disciplines indispensables per a la interpretació i posada en valor del patrimoni cultural eclesiàstic.
DGPE05 Interpretació del patrimoni, rutes culturals i patrimoni subtil (4 ECTS)
Aquest mòdul ofereix un coneixement del patrimoni històrico- arqueològic de Barcelona, i del territori català (Tarragona, ruta del Císter), i instruments per tal de dissenyar rutes culturals al voltant de monuments d’interès patrimonial (amb una atenció al patrimoni amagat).
DGPE03 Gaudí i el Modernisme (2 ECTS)
Dins aquest mòdul s’analitzarà amb profunditat l’obra de Gaudí en el marc del Modernisme català, com a moviment artístic i cultural. Inclou visites guiades amb profunditat dels monuments gaudinians a Barcelona.
DGPE04 Patrimoni bibliogràfic de titularitat eclesiàstica (2 ECTS)
Dins aquest mòdul s’ofereixen uns coneixements específics sobre el patrimoni bibliogràfic català de titularitat eclesiàstica, i inclou la presentació dels 500 anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat i la descripció dels fons de les biblioteques de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Borja i Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, amb visita guiada.
DGPE06 Practicum (12 ECTS)
El Pràcticum, tutoritzat per un professor del curs, és concebut com un projecte transversal, que ha d’integrar els diversos continguts del diploma per aplicar-los a la realització d’un projecte de gestió i difusió d’un monument o d’una ruta d’interès patrimonial.