Canal de comunicació

portada grau fipe
24 juliol

Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull) proves admissió 6 de setembre a les 10.30


Grau en Filosofia, Política i Economia

Aquest Grau, impartit conjuntament per tres Universitats -la Pontifícia Comillas, la de Deusto i la Ramon Llull- ofereix tres perspectives d’interpretació de la realitat que es complementen i s’enriqueixen. Cal però anar als orígens: Filosofia és amor a la saviesa i l’amor requereix temps i maduresa per trobar fonaments sòlids i ser capaços de fer síntesis personals. Política és l’art de governar rectament la polis, un govern que -segons la mentalitat grega- fou primàriament patrimoni dels filòsofs. Economia és etimològicament l’art d’administrar la casa, de cercar recursos, d’aprendre a distribuir-los amb equitat i això també comporta saviesa i dots de govern. El fet que tres universitats de tres comunitats autònomes diferents, en l’actual context polític i social, organitzin conjuntament en el si d’un Campus d’Excel·lència un Grau d’aquestes característiques és un fet molt significatiu: s’obren nous horitzons professionals a aquells estudiants que vulguin exercir la ciència política o econòmica amb un sòlid fonament antropològic i ètic, sempre obert al transcendent i amb una voluntat inequívoca d’ajudar els col·lectius més vulnerables de la societat. 

Aquest seria el perfil professional i inserció laboral d’aquest grau:
Assessor i consultor sociopolític. Analista sociopolític. Gestor d’organitzacions públiques i privades. Política. Periodisme. Indústria. Educació. Direcció d’empreses. Consultoria i relacions públiques. Serveis diplomàtics. Governs autonòmics i locals. Organismes internacionals.

Accés
Tal como s’estableix en la corresponent normativa acadèmica (art.1), per a ser admès com a estudiant de primer curs a les Facultats de les Universitats que imparteixen el Grau conjunt en Filosofia, Política i Economia, cal acreditar el compliment del conjunt de requisits necessaris per a cursar ensenyaments universitaris oficials de Grau en Universitats espanyoles, tal i como s’estableix en la legislació vigent.
Addicionalment, per a ser admès en el Grau en Filosofia, Política i Economia cal haver-hi sol·licitat l’ingrés en la forma i termini determinats, així com superar les proves de selecció establertes per la Comissió d’Admissions del Grau. La resolució de les admissions és competència col·legiada dels Degans de les Facultats responsables del grau.

Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

 1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
 2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
 3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
 4. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

JORNADA DE PORTES OBERTES 2 DE LJULIOL A LES 18,00 H. "La Salle" c/. Sant Joan de la Salle, 42  08022 Barcelona.

PROVA D'ADMISSIÓ:  Escollir un dia de la següent proposta de dates
25 de juliol de 10.00 a 12.30 h.
  6 de setembre de 10.00 a 12.30 h.

Procés i criteris d’admissió
Els criteris que es tindran en compte en el procediment d’admissió al present grau, en les tres Universitats que imparteixen el títol són els següents:
1) Expedient acadèmic
2) Escrit redactat pel candidat/a amb l’exposició detallada de les raons i motivacions per a cursar el grau
3) Test d’aptituds: raonaments verbal, abstracte y numèric
Els criteris d’admissió descrits, així com els indicadors que es valoraran, junt amb la ponderació dels mateixos i la font que s’utilitzarà en cada cas, es detallen en la taula següent:

Criteris de valoració

Indicador

Font

Ponderació

1. Expedient acadèmic

Nota mitjana

Certificació acadèmica

60%

2. Redacció

Motivació i interès pel grau

Escrit

25%

3. Prova específica: Test

Resultat obtingut

Test d’aptituds

15%

Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.

Perfil d’ingrés
Persones interessades en l’àmbit polític i social. Els processos de participació ciutadana en la societat civil i en les organitzacions governamentals. Així com pels processos de negociació i resolució de conflictes. Amb una actitud positiva envers el canvi i la millora de les societats en un entorn de globalització.
El futur alumne d’aquest grau hauria de ser una persona àmpliament formada en coneixements generals, amb gran interès en conèixer la realitat econòmica nacional i internacional i amb el desig d’esdevenir un agent de transformació social.
Posseir curiositat intel·lectual i inclinació per l’exercici metòdic de la reflexió i del qüestionament crític sobre els problemes de l’existència humana.
Estar disposat a dialogar amb altres, a respectar la diversitat dels punts de vista, i a formular-se judicis autònoms.

Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics

L’objectiu del Màster és proporcionar una formació especialitzada en la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va dirigit als llicenciats i graduats en filosofia i humanitats, o en qualsevol altra titulació de lletres, art i literatura,
el titulats en altres branques de coneixement diferent a Arts i Humanitats podran accedir a aquet màster amb l’exigència d’uns complements de formació cursats a la Facultat, i adquirir una competència en la investigació humanística.
Aquest màster dona accés al doctorat. 

El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 10 de juliol i finalitzarà el 16 d’octubre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada.
A partir del 17 d’octubre ningú no serà admès, si no és per causa greu i amb especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

 • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Tres fotografies DNI.
 • Títol universitari.

Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.

Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència

El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 10 de juliol i finalitzarà el 16 d’octubre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada.
A partir del 17 d’octubre ningú no serà admès, si no és per causa greu i amb especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

 • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Tres fotografies DNI.
 • Títol universitari.
 • Títol de Màster.

Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.