Pla d'estudis

Descripció general

El curs complet dels seus estudis consta de tres cicles:

 • El primer cicle comprèn quatre semestres. En ell es pretén que els estudiants arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant una opinió filosòfica personal.
 • El segon cicle comprèn quatre semestres més. En aquest cicle, allò que hom ha après en el primer ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic i amb  possibles especialitzacions: Filosofia teorètica, Filosofia pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència.
 • El segon cicle acaba amb l’obtenció del grau en Filosofia civil, si l’alumne ha superat el nombre de crèdits exigits, i compleix la resta de requisits establerts per la normativa corresponent.
 • El tercer cicle, per a l'obtenció del doctorat cal superar l'activitat formativa del programa de doctorat i redacció i defensa de la tesi doctoral.
 • GRAU EN FILOSOFIA El Projecte universitari «Bolonya»


  El Projecte universitari «Bolonya»

  L’any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l’intent d’aconseguir un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i promoure’l eventualment fora d’Europa. Van signar la Declaració 29 països europeus. La Declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu. 

  La Declaració de Bolonya ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:

  1. Reordenació dels estudis, per facilitar l’assimilació dels diversos sistemes universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions. 
  2. Creditatge dels estudis segons el European Credit Transfer System (ECTS). És l’aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys. Més endavant se’n fa una explicació detallada.
  3. Suplement al Diploma. És un protocol que s’ha d’adjuntar al títol amb una informació minuciosa sobre les característiques dels estudis cursats per l’alumne. Vol fer transparent el títol, amb vista al seu reconeixement per totes les institucions universitàries integrades a Bolonya.
  4. Control de qualitat dels estudis. Es vol adequar els serveis i les activitats dels Centres Superiors Europeus a les seves finalitats i garantir-ne la qualitat. Les nostres Facultats han iniciat el treball d’adequació de les seves activitats acadèmiques als criteris de la Declaració de Bolonya. Això ha comportat la reestructuració de diversos aspectes de la vida acadèmica: reformulació del creditatge de les assignatures segons els nous barems del crèdit ECTS.
    

  CREDITATGE  EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

  • 1 crèdit ECTS, o crèdit Bolonya, es comptabilitza com a 25 hores. 
  • Cada curs acadèmic té 60 crèdits ECTS; per tant, la unitat de base són 1500 hores per any acadèmic.
  • El crèdit ECTS comptabilitza tota l’activitat acadèmica de l’estudiant segons la proporció següent:
    
  classe magistral 33,0%
  tutoria col·lectiva, dirigida pel professor,en horari lectiu 6,5%
  tutoria personalitzada professor – alumne, cinquena hora del matí 3,5%
  programació i realització d’exàmens (quatre setmanes d’exàmens a febrer i juny) 9,0%
  treball personal de l’alumne 48,0%
  TOTAL 100,0%
  • La càrrega de tutories (col·lectives i personals) representa el 10% del total dels crèdits ECTS (6,5% + 3,5% = 10%)
  • Criteri general de distribució d’hores segons el creditatge de cada assignatura:
    
  Matèries Classe Magistral Tutoria col-lectiva  Tutoria personalitzada (professor) Exàmens Treball personal
    33% 6,5% 3,5% 9% 48%
  3 ECTS 25 h. 5 h. 1 dia /setman 130 h
  (quatre set.):
  32,5h./set.
  36-38 h.
  5 ECTS 40 h. 8 h. 1 dia/set. 53-55 h.
  6 ECTS 50 h. 10 h. 2 dies/set. 74-76 h.
  7,5 ECTS 58 h. 12 h 2 dies/set. 90-92 h
  • La classe magistral i la tutoria col·lectiva es fan en les hores lectives (dilluns–divendres, de 9 a 13, excepte dimecres); són 19 h. per setmana. Comptant que cada curs té 30 setmanes lectives (15 per semestre), el total d’hores lectives per curs és de 570.
  • Comptant els 60 crèdits ECTS per curs, aquestes són les xifres absolutes de cada curs segons els diversos criteris acadèmics:
    
  Matèries Classe Magistral Tutoria col-lectiva  Tutoria personalitzada (professor) Exàmens Treball personal
    33% 6,5% 3,5% 9% 48%
  Hores totals per a cada cus acadèmic 495 h. 98 h. 52 h.

  135 h

  720 h

  Hi ha un total de 1500 hores per curs acadèmic.

  • Les classes magistrals i tutories col·lectives, impartides en hores lectives, sumen 570 hores.
  • Les 720 hores de treball personal dels alumnes (48% dels ECTS) distribuïdes en les 30 setmanes lectives del curs, suposen unes 24  hores per setmana. L’alumne distribueix aquestes hores de la manera que cregui convenient.
 • Pla d’Estudis Grau en Filosofia (Títol de Grau en Filosofia-URL)


  Primer curs 

  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.

  211011  Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) - Prof. Vicent Igual
  211221 Història de la Filosofia antiga i medieval (10 ECTS) - Profs. Antoni Bosch-Veciana i Joan García del Muro
  211171 Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) - Prof. Joan Albert Vicens
  211181 Antropologia filosòfica (6 ECTS) - Prof. Ignasi Fuster 
  211061 Psicologia (3 ECTS) - Prof. Vicent Igual
  211091 Fenomenologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Sergi Gordo
  211231 Teoria del coneixement (8 ECTS) – Profs. Vicent Igual i Carles Llinàs
  211211 Llatí I (6 ECTS) - Prof. Armando J. Pego 
  211121 Grec I (3 ECTS) – Prof. Ignasi Ricart

  Màteries complementàries opcionals:​

  212T01  Introducció al món i al pensament bíblics: A.T. (6 ECTS) – Prof. Joan-Ramón Marín
  212T02 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia: Teologia fonamental I (6 ECTS) – Prof. Xavier Morlans
  212012 Lectura de textos (op): “L’anima d’Europa: Homer. L’Odissea” (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual
  212013 Lectura de textos (op): “G.K. Chesterton” (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  212018 Curs opcional I: “El subjecte dramàtic de William Shakespeare" (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
  212024 Curs opcional II: “Lectura literario-filosòfica del 'Fedó' Platònic" (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
  212026 Curs opcional II: “Sobre el nihilisme” (3 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  212005 Curs opcional III: “Introducció a la cultura filosòfica” (3 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 12 ECTS

  Segon curs

  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat - l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem - Déu. L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.

  211222 Ontologia i Metafísica  (9 ECTS) - Profs. Vicent Igual i Joan Martínez Porcell
  211232 Ètica (8 ECTS) - Profs. Joan Garcia del Muro i Ignasi Boada 
  211052 Filosofia de la natura (3 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211182 Història de la Filosofia contemporània (6 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
  211192 Lògica I (6 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  211092 Lectura de textos (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell 
  211102 Sociologia (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
  211212 Llatí II (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
  211122 Grec II (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno 

  Matèries complementàries opcionals:

  212T03  Introducció al món i al pensament bíblics II: N.T. (6 ECTS.) Prof. Antoni Pérrez de Mendiguren
  212T04 Vaticà II: Món, Persona, Església (3 ECTS) - Prof. Daniel Palau
  212012 Lectura de textos (op): “L’anima d’Europa: Homer. L’Odissea” (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual
  212013 Lectura de textos (op): “G.K. Chesterton” (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  212018 Curs opcional I:El subjecte dramàtic de William Shakespeare" (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
  222024 Curs opcional II: “Lectura literario-filosòfica del 'Fedó' Platònic” (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
  222026 Curs opcional II: “Sobre el nihilisme” (3 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  212005 Curs opcional III: “Introuducció a la cultura filosòfica” (3 ECTS) – Prof. J. Garcia del Muro

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 16 ECTS.

  Tercer curs

  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquest curs es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.

  211013  Lògica II (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  211023 Història de la Filosofia catalana (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
  211033 Filosofia de la religió (5 ECTS) – Prof. Sergi Gordo
  211043 Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211053 Filosofia i Bioètica (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211063 Estètica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
  211073 Corrents actuals de la filosofia (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  211083 Qüestions aprofundides de Metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
  211093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement (5 ECTS) Prof. Joan Martínez Porcell
  211103 Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura (5 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211113 Qüestions aprofundides d’Antropologia filosòfica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Fuster
  211123 Qüestions aprofundides de Filosofia moral (5 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
  211153 Idioma modern I: Anglès I (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  211163 Idioma modern moderna II: Anglès II (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent

  Quart curs

  221094 Filosofia social i política (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs 
  221104 Filosofia de la història (3 ECTS) – Prof. Jaume Aymar 
  221064 Filosofies de l’Orient (5 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  221054 Història i Filosofia de l’Art (6 ECTS) – Profs. Jaume Aymar i Ignasi Roviró
  221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  221134 Idioma modern III: Anglès III (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent 
  221144 Idioma modern IV: Anglès IV (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent 
  221124 Treball fi de Grau (6 ECTS)

  Matèries complementàries opcionals:

  222401  Comentari d’autors: Filosofia antiga (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
  222402 Comentari d’autors: Filosofia medieval (3 ECTS) – Prof. Joan García del Muro
  222403 Comentari d’autors: Filosofia moderna (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  222404 Comentari d’autors: Filosofia contemporànea (3 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  222405 Filosofia de la Cultura (4 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro 
  222406 Curs monogràfic de filosofia actual (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcel
  222407 Psicologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual 
  222408 Sociologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Francesc J. Núñez 
  222409 Estatut i mètodes de la filosofia (3 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
  222410 Qüest. Aprofundides de Bioètica (5 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  222411 Qüest. Aprofundides  de  Filosofia  del  llenguatge (3 ECTS) – Profs. Carles Llinàs i Armando J. Pego
  222412 Teoria i Crítica literària  (4 ECTS) – Prof. Sílvia Coll- Vinent 

  De les Màteries complementàries opcionals s’han de cursar 26 ECTS

  Tipus de matèria Crèdits (ECTS)
  Formació básica(FB) 65
  Obligatòries(OB) 115
  Obligatòries(OB) 115
  Optatives(OP) 54
  Treball final de grau (TFG) 6
     
  Total 240
  Curs Codi Assignatura ECTS Caràcter Semestre/s Guia docent
  Primer Curs 211011 Introducció a la Filosofía 3 OB Primer programa
    211221 Història de la Filosofia antiga i mediaval 10 FB Primer i segon programa
    211171 Història de la filosofia moderna 6 FB Primer i segon programa
    211181 Antropologia filosòfica 6 FB Primer i segon programa
    211091 Fenomenologia de la religió 3 OB Primer programa
    211231 Teoria del coneixement 8 FB Primer i segon programa
    211061 Psicologia 3 OB Segon programa
    211211 Llatí I 6 FB Primer i segon progrma
    211121 Grac I 3 OB primer i segon programa
    212012 Lectura de texto(op) 3 OP segon programa
    212018 Optativa I (Curs opcional I) 3 OP Primer programa
    212024 Optativa II (Curs opcional II) 3 OP Primer programa
    212018 Optativa III (Curs opcional III) 3 OP Primer i segon programa
    212T01 Introducció al món i al pensament bíblics: A.T 6 OP Primer programa
    212T02 Qüestions frontereres entre Filosofía i Teología: Teologia fonamental I 6 OP Segon programa
  Segon Curs 211222 Ontologia i Metafisica 9 FB Tercer i quart programa
    211232 Ètica 8 FB Tercer i quart programa
    211192 Lògica I 6 FB Quart programa
    211182 Història de la Filosofia contemporània 6 FB Tercer i quart programa
    211052 Filosofia de la natura 3 OB Tercer programa
    211092 Lectura de textos 3 OB Quart programa
    211102 Sociologia 3 OB Tercer programa
    211212 Llatí II 3 OB Tercer i quart programa
    211122 Grec II 3 OB Tercer i quart programa
    212013 Lectura de textos (op) 3 OP Quart programa
    212018 Optativa I (Curs opcional I) 3 OP Tercer programa
    212026 Optativa II(Curs opcional II) 3 OP Tercer programa
    212005 Optativa III (Curs opcional III) 3 OP Tercer i quart programa
    212T03 Introducció al món i al pensament bíblics: N.T. 6 OP Tercer programa
    212T04 Vaticà II: Món, Persona, Església . 3 OP Tercer programa
  Tercer Curs 221013 Lògica II 5 OB Sisè programa
    221023 Història de la Filosofia catalana 5 OB Cinquè programa
    221033 Filosofia de la religió 5 OB Sisè programa
    221043 Filosofia de la ciència 3 OB Cinqué programa
    221053 Filosofia i Bioètica 3 OB Sisè programa
    221063 Estètica 5 OB Ciquè i sisè programa
    221073 Corrent actuals de Filosofia 5 OB Sisè programa
    221083 Qüestions aprofundides de metafísica 5 OB Ciquè programa
    221093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement 5 OB Ciquè programa
    221103 Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura 5 OB Ciquè programa
    221123 Qüestions aprofundides de FIlosofia moral 5 OB Sisè programa
    221153 Idioma modern I 2 OB Cinquè programa
    221163 Idioma modern II 2 OB Sisè programa
  Quart Curs 221094 Filosofia social i política 5 OB Setè programa
    221104 Filosofia de la Història 3 OB Setè programa
    221064 Filosofies de l'Orient 5 OB Vuitè programa
    221054 Història i Filosofia de l'Art 6 OB Setè programa
    221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la Ciència 3 OB Setè programa
    221134 Idioma modern III 3 OB Setè programa
    221144 Idioma modern IV 3 OB Vuitè programa
    221124 Treball fi de Grau 6 OB   programa
               
  Optatives Quart  222401 Comentari d’autors: Filsofia antiga 3 OP Setè programa
    222402 Comentari d’autors: Filosofia medieval 3 OP Setè programa
    222403 Comentari d’autors: Filosofia moderna 3 OP Setè i vuitè programa
    222404 Comentari d’autors: Filosofia contemporànea 3 OP Vuitè programa
    222405 Filosofia i Cultura 4 OP Setè i vuitè programa
    222406 Curs monogràfic de filosofia actual 5 OP Setè programa
    222407 Psicologia de la religió 3 OP Vuitè programa
    222408 Sociologia de la religió 3 OP Vuitè programa
    222409 Estatut i mètodes de la filosofia 3 OP Vuitè programa
    222410 Qüest. Aprofundides de Bioètica 5 OP Vuitè programa
    222411 Qüest. Aprofundides de Filosofia del llenguatge 3 OP Vuitè programa
    222412 Teoria i Crítica literària 4 OP Vuitè programa

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.