Accés

Requisits generals d'accés als programes de doctorat

Segons el RD 99/2011 per a ser admès a un programa de doctorat el candidat ha de complir algun dels següents requisits:

1) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.

2) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, d'almenys 300 crèdits ECTS.

3) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

4) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació per la Comissió General de Doctorat de que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accés a estudis de doctorat.

5) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor.

Requisits específics d'accés a aquest programa de doctorat

a) Acreditar un nivell de coneixement B1 segons el Marc Europeu de referència, que possibiliti, com a requisit bàsic, el maneig de fonts en anglès, francès i / o alemany.

b) Pel que fa als coneixements previs, els aspirants que hagin cursat una titulació oficial prèvia de Filosofia (Llicenciatura, grau, màster o títols estrangers de similars característiques) i puguin acreditar formació en investigació en l'àrea de Filosofia i / o Humanitats podran accedir directament al programa de doctorat. Els candidats que complint els requisits d'accés generals no posseeixin formació prèvia en Filosofia i / o investigació en Filosofia o Humanitats admesos al programa hauran de cursar els complements de formació necessaris. En el procés d'admissió, després de l'estudi personalitzat de l'expedient acadèmic dels estudis que hagi realitzat amb anterioritat el candidat, es concretaran aquests complements de formació.

c) A aquests estudis es pot accedir per diferents vies en funció de l'itinerari previ de formació del candidat

Criteris d'admissió

1) La selecció al programa de doctorat s'efectuarà per la comissió acadèmica. Per a realitzar la selecció, la comissió acadèmica utilitzarà els següents criteris:

2) Valoració del compliment dels requisits legals d'accés al doctorat.

3) Valoració del currículum acadèmic.

4) Valoració de la formació en Filosofia dels seus estudis oficials previs.

5) Valoració de la seva formació prèvia en recerca en Filosofia o Humanitats.

6) Valoració de la seva formació en anglès, francès i / o alemany.

7) Disponibilitat de temps per a la realització dels estudis.

8) Adequació del candidat al perfil d'estudis.

Un cop comprovat que el candidat compleix amb el requisit legal d'accés al doctorat i la formació requerida en idioma anglès, francès i / o alemany, la resta dels criteris es ponderaran en l'admissió de la següent manera: 40% Formació en Filosofia, 40% Expedient acadèmic i 20% adequació al perfil. La Comissió Acadèmica, valorarà si l'alumne admès necessita cursar o no Complements de Formació i concretarà quins són.

Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació